صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهار نفر به اتهام فروش مواد مخدر در کابل بازداشت شدند

چهار نفر به اتهام فروش مواد مخدر در کابل بازداشت شدند

وزارت امور داخله کشور میگوید که پولیس ملی، چهار نفر را به اتهام فروش مواد مخدر در کابل بازداشت کردهاند.
وزارت امور داخله، روز چهارشنبه (24 میزان) با نشر خبرنامهای گفته:"نیرو های ویژه مبارزه با مواد مخدر طی یک عملیات، چهار تن را به اتهام فروشی مواد مخدر از مربوطات ناحیه دهم، چهارم و نساجی بگرامی شهر کابل بازداشت نمودند."
خبرنامه افزوده:"از نزد افراد بازداشت شده به مقدار دو کیلوگرام مواد مخدر، پنجاه لیتر مشروبات الکولی، بیست خریطه پلاستیکی مشروبات الکولی و یک عراده واسطه نقلیه کشف و ضبط گردیده است."
این وزارت در خبر دیگری گفته است که پولیس مبارزه با مواد مخدر، سه نفر را به اتهام قاچاق 120 کیلوگرام مواد مخدر در شهر جلالآباد مرکز ولایت ننگرهار بازداشت کردهاند.
در خبرنامه آمده که این قاچاقبران 120 کیلوگرام مواد مخدر را در یک موتر کرولا جاسازی کرده و میخواستند آن را به کابل انتقال دهند که در ناحیه نهم شهر کابل از سوی پولیس شناسایی و بازداشت شدند.
وزارت امور داخله همچنان گفته است که پولیس طی یک عملیات دیگر، یک نفر را با 160 کیلوگرام مواد مخدر نوع چرس در ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار بازداشت کرده است.