صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور و جان ساپکو در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفتگو کردند

رئیس جمهور و جان ساپکو در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفتگو کردند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور و جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، در مورد مبارزه با فساد اداری در حکومت افغانستان، گفتگو کردند.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور با جان ساپکو عصر دیروز (سه شنبه، 23 میزان) در ارگ دیدار کرده و دو طرف "در مورد پیشرفتها، دستاوردها و نتایج کارکردهای حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری، بحث و تبادل نظر کردند."
در آغاز این نشست، مسئولین نهادهای مختلف حکومت افغانستان در خصوص مسایل مالی، جمعآوری و ازدیاد عواید، تخصیص بودجه، جلوگیری از ضایعشدن منابع مالی، تنظیم سیستمهای گمرکی و کاهش مصارف غیرضروری ادارات افغانستان، معلومات دادند.
بعد از آن، رئیس جمهور غنی گفته است بالابردن فیصدی مصرف بودجه انکشافی افغانستان یک پیشرفت خوب حکومت است، زیرا در گذشته زیر سقف ۵۰ درصد بودجه به مصرف میرسید، اما اکنون این رقم به ۹۷ درصد بلند رفته است و این بیانگر ارتقای ظرفیت ادارات افغانستان است.
آقای غنی گفته که در بخش خدمات ملکی به ویژه چگونگی استخدام کارمندان خدمات ملکی، اصلاحات جدی به میان آمده است و افزوده که در تعیینات در ادارات خدمات ملکی از مداخلۀ سیاسیون جلوگیری صورت گرفته و در یک و نیم سال گذشته، ۵۰ هزار تن در ادارات مختلف خدمات ملکی و ۲۰ هزار معلم در مطابقت به معیارهای تعیین شده، از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به گونه شفاف استخدام شدهاند.
رئیس جمهور با اشاره به جوان سازی ادارات افغانستان، گفته که با استخدام نسل جوان در ادارات، انرژی جدید وارد این نهادها شده است و ضمن اینکه نفوذ سیاسی در استخدامها کاهش یافته، ادارات افغانستان به ادارات مسئول و خدمتگذار مبدل شده است.
آقای غنی با اشاره به برگزاری بیش از دو صد جلسه تدارکات ملی، گفته است که بر اثر تصمیماتی که در این جلسات گرفته شده، حدود 900 میلیون دالر، صرفه جویی شده است.
او همچنین گفته است که در سکتور امنیتی و دفاعی که بخش عمدۀ آن را ایالات متحدۀ امریکا تمویل میکند، در عرصههای کاری، ساختاری و تدارکاتی اصلاحات چشمگیر به میان آمده است.
رئیس جمهور در مورد اصلاحات در دستگاه عدلی و قضایی کشور، گفته که به منظور قانونمند شدن امور ادارات دولتی، در پنج سال گذشته بیشتر از ۴۰۰ قانون به تصویب رسیده و دهها تن از مامورین عالی رتبۀ حکومتی بخاطر دست داشتن در فساد، محاکمه شده اند.
او افزوده که قوانین معادن تنظیم شده، در عرصه پاسپورت و خدمات پستی، میزان شفافیت بلند رفته و در قوانین شاروالیها تغییرات آمده است.
آقای غنی همچنین گفته است که به منظور جلوگیری از غضب زمین، تمام زمینهای دولتی در بانک زمین ثبت گردیده و حکومت افغانستان در مجموع بخاطر جلوگیری از فساد و ریشه کن کردن این پدیدۀ شوم، تعهد جدی دارد.
بازرس ویژه امریکا برای بازسای افغانستان در این دیدار گفته که "انکشافات خوب در عرصه مبارزه با فساد در افغانستان به میان آمده است."
آقای ساپکوافزوده که "من خرسندم که برنامهها در زمینۀ مبارزه با فساد تطبیق شده است و حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد پیشرفت های خوبی داشته است."
بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان از حکومت افغانستان خواسته است که تلاشها برای مبارزه با فساد اداری را ادامه دهد.