صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرارداد ساخت 377 باب مسجد در سراسر کشور منظور شد

 قرارداد ساخت 377 باب مسجد در سراسر کشور منظور شد

کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد ساخت 377 باب مسجد را در 34 ولایت کشور مورد بررسی قرار داد و نهایت مورد پذیرش قرار گرفت.
جلسه کمیسیون تدارکات ملی شب سهشنبه در ارگ با ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری برگزار شد و در این جلسه 10 مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که 9 مورد آن تایید شد. ریاست جمهوری روز سهشنبه 23 میزان با نشر خبرنامهای نوشته است که جلسهی کمیسیون تدارکات ملی برگزار شد و در این نشست ۱۰ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که در نتیجه، ۹ مورد آن به ارزش بیش از ۵.۶ میلیارد افغانی توسط این کمیسیون منظور شد.
به نقل از خبرنامه، قرارداد پروژه اعمار ۳۷۷ باب مسجد در ۳۴ ولایت کشور، مربوط ادارهی عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری یکی از این موارد است.
در خبرنامه آمده است که رئیسجمهوری به ادارهی عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاستجمهوری هدایت داد تا موضوع انترنت در مساجد را در نظر گرفته و معلومات از پیشرفت و جریان کار ساختمان مساجد را با مردم شریک کند.
گفتنی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در مراسم اختتامیۀ سپموزیم بین المللی امام اعظم ابوحنیفه (رح) اعلام کرد که ۱۵۰ محراب مسجد در ولسوالیهای کشور به زودی اعمار خواهد شد و همچنان مرکز تحقیقاتی امام ابوحنیفه رحمت الله علیه در مرکز پروان تاسیس میکند.
بر اساس آمارهای وزارت حج و اوقاف بیش از 120 هزار مسجد در نقاط مختلف کشور وجود دارد و توسط حدود 240 هزار ملا رهبری میشود. در جلسه کمیسیون تدارکات ملی در مورد قرارداد پروژهی وصلسازی پستهخانههای مرکزی ۲۳ ولایت به پسته‌‌خانههای مرکزی از طریق فایبرنوری، مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛ قرارداد ارائهی خدمات انترنت مورد نیاز ادارات با استفاده از روش قرارداد چهارچوبی؛ قرارداد تهیه و تدارک ۲۹ قلم مواد اعاشوی محصلین دانشگاه ننگرهار، مربوط وزارت تحصیلات عالی؛ قرارداد پروژهی تدارک ۶۷ قلم کمرههای امنیتی و ۱۰ قلم تجهیزات کمرههای امنیتی قرارگاه جدید وزارت امور داخله و پروژهی تهیه و تدارک ۲۹ قلم مواد اعاشوی محصلان دانشگاه ننگرهار، اعضای کمیسیون تدارکات ملی بر افزایش تضمین اجرای کار و نظارت جدی از سوی وزارت تحصیلات عالی، تاکید کردند.
در همینحال، ریاست تدارکات اقلام عام ادارهی تدارکات ملی درخواست منظوری تمدید تفاهمنامههای ۵ جانبه میان وزارتهای دفاع ملی، امور داخله، زراعت آبیاری و مالداری، ادارهی تدارکات ملی و اتحادیهها را از کمیسیون تدارکات ملی کرد که توسط این کمیسیون منظور شد.
درجریان بحث بر این پروژه، رئیسجمهور کشور یک بار دیگر بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد و به وزارتهای دفاع ملی و امور داخله وظیفه سپرد تا در مینوی غذایی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، میوههای فصلی را جابهجا کنند تا از میوههای تولیدی کشور، استفادهی بهینه صورت گیرد.
همچنین وزارت معارف درخواست هدایت پیرامون پروژهی چاپ و انتقال ۳۷ میلیون جلد کتاب درسی را به جلسه مطرح کرد که پس از بحث و مداقه، کمیسیون تدارکات ملی هدایات لازم را در زمینه صادر شد.
درخواست وزارت ترانسپورت مبنی بر فسخ پروسه تدارکاتی پروژه خدمات مشورتی برای نظارت و مراقب از کار ساختمان سرک کابل- لوگر نیز مورد تایید قرار گرفت.
گفتنی است که در این نشست کمیسیون تدارکات ملی، جان ساپکو سر مفتش ویژهی ایالات متحده‌‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان و ناظران ملی و بین المللی نیز حضور داشتند.