صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: سطح همکاری میان نیروهای امنیتی کشور افزایش یافته است

رئیس جمهور: سطح همکاری میان نیروهای امنیتی کشور افزایش یافته است

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور میگوید که سطح هماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی بهگونه "بیپیشینه" افزایش یافته است.
بر اساس اعلامیهای که ارگ ریاست جمهوری دیروز (دوشنبه، 22 میزان) منتشر کرده، آقای غنی در دیدار با جنرال آستین میلر، فرمانده عمومی نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان گفته است که افزایش سطح هماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، باعث پیروزی آنها در عملیاتها علیه گروههای تروریستی شده است.
در این دیدار که شام روز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری انجام شده است، فرمانده عمومی نیروهای ناتو و امریکایی" از ظرفیت و تواناییهای محاربوی روز افزون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ستایش کرده و عملیاتهای اخیر این نیروها را بخاطر سرکوب تروریستها، موفق خوانده است."
او افزوده که افزایش سطح هماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، دلیل پیروزی آنها در میدان نبرد علیه گروههای تروریستی است.
ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه خود نوشته است که آقای میلر در این دیدار، گزارش ارزیابی خود از ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان را با رئیس جمهور شریک کرد.
فرمانده نیروهای ناتو گفته است که "نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دشمن را در جنگ شکست دادهاند و در این اواخر افراد کلیدی تروریستها را از بین بردهاند، همچنان ساحات زیادی را از نزد آنان دوباره تصرف کرده اند."
رئیس جمهور غنی از حمایت دوامدار ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تشکر کرده و افزوده که این نیروها در خط مقدم مبارزه با تروریزم قرار دارند و در این راستا همکاری و حمایت مشترک جامعه جهانی، مهم است.
نیروهای ناتو از سال 2014 به این سو، تحت نام "ماموریت حمایت قاطع" در افغانستان حضور دارند و تمرکز آنها روی آموزش، مشوره دهی و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. این نیروها به صورت مستقیم در جنگ اشتراک نمیکنند. در سالهای گذشته، انتقادات زیادی از ناهماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مطرح میشد. اما اکنون مقامات امنیتی کشور میگویند که با اصلاحاتی که در این ارگانها بهوجود آمده، سطح هماهنگیها بیشتر شده است.
در ماههای اخیر نیروهای امنیتی کشور چندین ولسوالی کلیدی را در غزنی، بدخشان، تخار، کندز و فاریاب از کنترل گروه طالبان خارج کردند و تحت تصرف دولت در آمدند. مسئولان میگویند که عملکرد هماهنگ این نیروها، یکی از دلایل پیروزی آنها در برابر گروههای تروریستی است.