صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیمینار عالی ارگانهای عدلی و قضایی در کابل برگزار شد

سیمینار عالی ارگانهای عدلی و قضایی در کابل برگزار شد

سیمینار عالی ارگانهای عدلی و قضایی، پیرامون توضیح و شناسایی چالشهای ناشی از تطبیق کود جزا درعمل، برگزار شد. امان الله ايمان سخنگوى ستره محکمه، هدف اساسی تدویر سیمینار را تشخیص و بررسی مشکلات تطبیقی کود جزا، ارتباط آن با قانون اجراآت جزایی وفراهم آورى هرچه بهتر زمینه تطبیق سالم آن خواند.
وى گفت که در سیمینار یادشده؛ عبدالسلام عظیمی قاضی القضات، اعضای فعلی وقبلی ستره محکمه ، لوی څارنوال ، وزیرعدلیه ، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع ، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مشرانو جرگه ، مسئولین بخش یوناما وUNDP ، برخی ازموسسات همکار دیگر و قضات، څارنوالان و نماینده گان نهاد های عدلی و امنیتی کشور اشتراک داشتند .
موصوف افزود که قاضی القضات، طى صحبتى دراين سيمينار، ضمن توضیح پروسه تدوین کود جزا گفت که این سند تقنینی، از لحاظ توحید جرایم و مجازات در یک مجلد و رعایت اصل تناسب جرم و جزا بادرنظرداشت اوضاع و احوال کنونی جامعه افغانی، دارای اهمیت به سزاى می باشد.
به گفته ایمان، این پدیده جدید در نظام تقنینی جزایی کشور می باشد، که با توجه به وضعیت جاری کشور تهیه خواهد شد. سخنگوى ستره محکمه درادامه افزود که  لوی څارنوال، وزیر عدلیه ، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مشرانو جرگه ، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع، در صحبت هاى شان کود جزا را دستاورد با اهمیت افغانستان درچهارچوب تعهدات ملی و بین المللی دانسته و آنرا برابر با معیارها وموازین بین المللی توصیف کردند. او گفت که سخنرانان، با بیان چالشهای تطبیقی این کود درعمل، اظهار امیدواری کردند تا سیمینار حاضر، بتواند این چالشها را با ابعاد مختلف آن شناسایی و مورد بحث همه جانبه قرارداده و یک نظر اتفاقی و مشترک را به اختیار مراجع تقنینی کشور قراردهند؛ تادر مراحل بعدی، در راستای غنامندی و انکشاف مزید کود جزا مورد استفاده قرار گیرد .