صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جواز فعالیت رشته‌های طبی شش مؤسسه‌ تحصیلات عالی خصوصی لغو شد

 جواز فعالیت رشته‌های طبی شش مؤسسه‌ تحصیلات عالی خصوصی لغو شد

وزارت تحصیلات عالی کشور میگوید که جواز فعالیت رشتههای طبی در شش مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی لغو شده است.
محمدحنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، دیروز (سه شنبه، 12 سنبله) به رسانهها گفته که این تصمیم در نتیجه ارزیابی این وزارت از رشتههای طبی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و حکم کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۴ قوس سال گذشته خورشیدی (۱۳۹۷) گرفته شده است.
به گفتهی آقای فرزان این تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شامل «ترکستان» در بلخ، «اراکوزیا» در هلمند، «کابورا» در کابل، «عاطفی» در هرات، «اساس» در کابل و «شفا» نیز در کابل شامل تعدادی مؤسساتی اند که جواز رشتههای طب معالجوی، فارمسی، ستوماتولوژی و تکنالوژی طبی در آنها لغو شده است.
آقای فرزان همچنان افزود که براساس ارزیابیهای وزارت تحصیلات عالی، ۱۲ مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دیگر که ضعیف ارزیابی شده بود، نمیتواند تا یک سال دیگر در رشتههای طبی محصل جذب کنند. همین طور به گفته او، هشت مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دیگر هم تا زمانی که حکم کابینه دولت برای ادامه جواز فعالیت رشتههای شان صادر نشود، نمیتوانند برای سمستر خزانی سال ۱۳۹۸ محصل جذب کنند. او تأکید کرد که اصلاحیه ارزیابی این هشت مؤسسه هماکنون در کابینه زیر کار میباشد.
در همین حال وزارت تحصیلات عالی با نشر اعلامیهای از متقاضیان رشتههای طبی فارغ صنوف دوازدهم خواسته است که در رشتههای طبی این دانشگاهها برای تحصیل ثبتنام نکنند.