صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روسیه خواستار ایجاد یک دانشگاه در افغانستان شد

 روسیه خواستار ایجاد یک دانشگاه در افغانستان شد

مقامهای روسی در دیدار با مقامهای وزارت تحصیلات عالی کشور پیشنهاد کردهاند که یک دانشگاه معیاری به منظور تقویت روابط علمی در افغانستان ایجاد شود. وزارت تحصیلات عالی با نشر خبرنامهای نوشته است که الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل، روز یکشنبه 10 سنبله با عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی در کابل دیدار و در مورد تبادله و بهبود روابط علمی گفتگو کرد.
به نقل از خبرنامه، آقای مانتیتسکی در این دیدار، روابط علمی میان دولت‌‌های روسیه و افغانستان را دیرینه و حسنه خوانده بر تداوم روابط میان دو کشور تاکید کرد.
سفیر روسیه به سرپرست وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد کرد که تا با ایجاد یک باب دانشگاه معیاری مشترک میان کشور روسیه و افغانستان روابط علمی میان دو کشور را بیشتر از پیش تقویت کند و همچنان دیپارتمنتهای زبان روسی در دانشگاههای افغانستان ایجاد و با همکاری فدراتیف روسیه این بخش تقویت شود. او گفت، که روسیه علاقمند ایجاد روابط گسترده علمی با افغانستان است و تاکنون وزارت تحصیلات عالی روسیه و دانشگاههای مختلف آن، با وزارت تحصیلات عالی، دانشگاه پلیتخنیک کابل و شماری از دانشگاههای خصوصی افغانستان، تفاهمنامههای به هدف تبادل تجارب علمی و تحصیلی را امضا کردهاند و این کشور آماده است، تا با امضای تفاهمنامههای جدید، روابط خود با سایر دانشگاههای افغانستان را توسعه دهد.
در خبرنامه آمده، عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی نیز ضمن سپاسگزاری از سفیر روسیه گفت که همکاری‌‌های دولت روسیه در بخشهای علمی و تحصیلی با افغانستان برای کسب تجارب جدید علمی مؤثر است.
آقای بالاکرزی ضمن استقبال از طرح ایجاد دانشگاه مشترک میان دو کشور و ارایه معلومات از پیشرفت تحصیلات عالی در افغانستان به سفیر کشور روسیه گفت که افغانستان از کمیت به سوی کیفیت تحصیلی در حرکت است.
او با یاد آوری از 360 بورسیهای که همه ساله کشور روسیه، به دولت افغانستان اعطا میکند، از این کشور سپاسگزاری کرد و پیشنهاد کرد که این بورسیهها باید از مجاری وزارت تحصیلات عالی طی مراحل شود و سهم استادان نهادهای علمی در آن بیشتر باشد. به گفته سرپرست وزارت تحصیلات عالی، دادن این سهمیه به استادان، میتواند در ارتقای کیفیت در دانشگاهها که نیاز افغانستان است موثر واقع شود و هم در ارتقای ظرفیت افغانها تاثیرات خود را داشته باشد.
گفتنی است که طی سالهای اخیر، مقداری مشخص از بورسیههای تحصیلی به استادان دانشگاههای کشور اختصاص داده میشود که ظرفیتهای علمی استادان بالا برده شود.