صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: در گفت‌وگوهای صلح بر سر نیروهای امنیتی معامله نخواهد شد

 رئیس جمهور:  در گفت‌وگوهای صلح بر سر نیروهای امنیتی معامله نخواهد شد

در آستانۀ آغاز احتمالی گفتوگوهای صلح میان حکومت و طالبان، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور و نامزد انتخابات ریاستجمهوری تأکید میکند که بر سر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در این گفتوگوها، معامله نخواهد شد. آقای غنی که در ادامۀ پیکارهای انتخاباتیاش، دیروز (شنبه، ۹سنبله) با شماری از فرهنگیان در کابل سخن میگفت، گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حفظ خواهند شد. او در این باره افزود: «این 19  سال در تاریخ افغانستان یک استثناء است که ما ضرورت به خارجیها داشتیم. سر پای خود ایستاد میشویم و از این خاک دفاع میکنیم.»
قرار است گفتوگوهای صلح حکومت و طالبان، پس از امضای توافق میان امریکا و طالبان، آغاز شود. این گفتوگوها، قرار است در شهر اسلو، پایتخت ناروی برگزار شود.
تاکنون مشخص نیست چه زمانی گفتوگوهای طالبان و امریکا که از بیش از یک هفته بهاینسو در دوحه جریان دارند، خاتمه مییابد و دوطرف یک توافقنامه را امضا میکنند.
پس از پایان این گفتگو، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به کابل خواهد آمد و نتایج گفتگوهایش را با مقامات حکومت افغانستان شریک خواهد کرد.
پیش از این وزارت دولت در امور صلح کشور گفته بود که هیأت مذاکره کننده افغانستان با گروه طالبان تشکیل شده و در زمان آغاز مذاکرات صلح با طالبان، مشخصات این هیأت اعلام خواهد شد.
رئیس جمهور، در بخش دیگر از سخنان دیروزش در میان فرهنگیان، وعده سپرد که در صورت برنده شدن در انتخابات ریاستجمهوری توجه بیشتری به زبانها و فرهنگ کشور نماید.
او توجه به فرهنگ و هویت فرهنگی افغانستان را یک امر مهم برای شکلگیری هویت ملی و حس وطن دوستی دانست و گفت که برنامههای جامع در این بخش خواهد داشت. بازسازی قصرهای، مکانهای فرهنگی، خانقاهها و کاروانسراها، بخشی از کارهای بود که آقای غنی در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، انجام خواهد داد.