صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارگ: هیأتی به منظور بررسی نحوه استخدام و احتمال فساد در وزارت خارجه تعیین شده است

 ارگ:  هیأتی به منظور بررسی نحوه استخدام و  احتمال فساد در وزارت خارجه  تعیین شده است

ریاست جمهوری در پی نشر گزارشی مبنی بر احتمال فساد و استخدامهای سلیقه ای؛ میگوید که هیأتی به منظور بررسی این ادعا گماشته شده است.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز سهشنبه 29 اسد به خبرنگاران گفت که بررسی مشکلات و چالشها، کار عادی و روزمره حکومت است و به منظور این ادعا نیز هیأتی موظف شده است.
آقای صدیقی افزود: "طبق معمول حکومت فیصله کرده است که با تشکیل یک هیأت، تمامی مشکلاتی که در گزارش آمده بررسی و مشکل را حل کند."
سخنگوی رئیس جمهوری همچنین تاکید کرد که تمام نهادهای دولتی جزء حکومت افغانستان است و سلیقه شخصی در آن نباید وجود داشته باشد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (میک) هفته گذشته گزارش کرده بود که روند استخدام و اعزام کارمندان وزارت امور خارجه به خارج به گونه شفاف صورت نمیگیرد.
در گزارش کمیته میک همچنین آمده بود که ۴۴ درصد استخدامهای این وزاتخانه میان سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ بدون برگزاری آزمون ورودی انجام شده است.
یافتههای این کمیته همچنین نشان میدهد که ۶۸ کارمند وزارت امور خارجه که طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در این وزارت استخدام شدهاند، پس از بیش از چند سال تاخیر، موفق به طی مراحل اداری استخدام شده و کارشان را در سال ۲۰۱۹ آغاز کردهاند.
میک همچنین در گزارش تازهاش نوشته است که این وزارتخانه از نداشتن یک سیستم مدیریت معلومات منابع بشری رنج میبرد. همچنین قانون، طرزالعملها و مقررههای داخلی آن در عمل تطبیق نشده است.
وزارت امور خارجه اما به این گزارش واکنش نشان داد و گفت که گزارش کمیته میک، "ناقص، جانبدارانه، سیاسی و غرضآلود" است.
بر خلاف واکنش وزارت امور خارجه اما شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی با اشتراک گذاری گزارش، از نحوه استخدام در وزارت امور خارجه انتقاد کرده بودند.
زهرا امیری با نشر این گزارش نوشته بود که "تازه فهمیدم که چرا با دو بار امتحان دادن، در آزمون استخدامی وزارت امور خارجه قبول نشدم."
کاربر دیگری نیز نوشته بود که نیازی به تحقیق به گستردگی نیست، فقط کافی است که نسب و اقارب کارمندان یافته شود، بیشتر آنان به یکی از مقامهای بلند رتبه دولتی و یا نمایندگان مجلس نسبت و یا قرابت دارند.
گفتنی است که استخدام در وزارت امور خارجه به دلیل متقاضی زیاد، توسط آزمون انجام میشود اما طی چهار سال گذشته هیچ آزمونی برگزار نشده است.