صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سلام رحیمی در مجلس سنا؛ خلیلزاد از جریان مذاکرات با طالبان گزارش کتبی می‌دهد

سلام رحیمی در مجلس سنا؛  خلیلزاد از جریان مذاکرات با طالبان گزارش کتبی می‌دهد

سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح میگوید که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در روند صلح افغانستان از جریان مذاکراتش با طالبان، کتباً به دولت افغانستان گزارش میدهد.
وزیر دولت در امور صلح، روز چهارشنبه(26 سرطان) در یک نشست فوقالعاده مجلس سنا حضور یافت و در مورد چگونگی پیشربرد روند صلح به سناتوران توضیحات داد.
آقای رحیمی گفت که میخواهد شرایطی را به وجود آورد که وزارت دولت در امور صلح در جریان گفتگو با طالبان از تمامی مردم افغانستان نمایندگی کرده و نیز همه جزئیات صلح را با مردم شریک کند.
او خاطر نشان کرد که وزارت دولت در امور صلح در هماهنگی با شورای عالی صلح کار میکند و ظرفیتی که در این شورا به وجود آمده حفظ میشود. پس از تشکیل وزارت دولت در امور صلح شایعاتی وجود داشت که شورای عالی صلح لغو میشود.
رحیمی در مورد نارضایتیهای داخلی نیز گفت که همه سیاسیون مسئولیت خود را درک میکنند و نیز میکانیزمی زیر کار است که با همه آنان گفتگو میشود تا هماهنگی کامل داخلی در روند صلح ایجاد گردد.
وزیر دولت در امور صلح با اشاره به مذاکرات امریکا و طالبان در قطر گفت که دولت افغانستان از تمامی جزئیات این مذاکرات آگاه است و رئیس جمهور غنی تمامی موارد آن را با دقت تمام بررسی میکند. آقای رحیمی گفت: "حفظ منافع ملی در روند صلح وظیفه دولت است. رئیس جمهور وظیفه خود میداند و با درک تشویشها در روند صلح، تمامی گزارش کتبی(آقای خلیلزاد) را کلمه به کلمه با دقت میخواند و حتی سر اینکه کدام نقطه و یا کامه در پس کدام کلمه گذاشته شود ساعتها بحث میکند." او گفت که پیش از این آقای خلیلزاد گزارش شفاهی به رئیس جمهور میداد؛ اما حالا به درخواست دولت افغانستان گزارش کتبی میدهد تا سندی در زمینه وجود داشته باشد. رحیمی تاکید کرد که تا اینجای روند صلح اطمینان کامل از همکاری بینالمللی به ویژه امریکا وجود دارد و قرار نیست در روند صلح یک رویه غیر مسئولانه صورت گیرد.