صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: کمیسیون‌های انتخاباتی می‌توانند برای دریافت بودجه انتخابات اقدام کنند

وزارت مالیه: کمیسیون‌های انتخاباتی می‌توانند برای دریافت بودجه انتخابات اقدام کنند

وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که این وزارت آماده است تا مبلغ ۶.۹ ملیارد افغانی بودجه انتخابات ریاست جمهوری را به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، پرداخت کند.  این وزارت روز پنجشنبه (20 سرطان) با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی نوشت که از این مقدار پول، ۵.۹ میلیارد آن به کمیسیونهای انتخاباتی برای مصرف در ثبتنام تقویتی رأیدهندگان، بودجه عملیاتی انتخابات ریاستجمهوری در دور اول و دور دوم احتمالی این انتخابات اختصاص داده میشود.
همچنان بر اساس این اعلامیه، ۱۳۸.۴ میلیون دیگر آن برای پرداخت معاشات تلاشیکنندگان زنانه و ۸۸۱ میلیون آن نیز برای کمیسیون شکایات انتخاباتی تخصیص یافته است.
وزارت مالیه کشور تأکید کرده است که برای پرداخت این مبلغ به کمیسیونهای انتخاباتی، آمادگی لازم را دارد و این کمیسیونها میتوانند برای مطالبه پولهای درنظرگرفتهشده اقدام کنند.
از سویی هم در اعلامیهی این وزارت آمده است که همکاران بینالمللی افغانستان از طریق برنامه انکشاف بینالمللی سازمان ملل متحد مبلغ ۵۹ میلیون دالر امریکایی (۴.۴ میلیارد افغانی) دیگر نیز برای بودجه انتخابات کمک میکنند که روند پرداخت آن به زودی تکمیل میشود. در عین حال وزارت مالیه کشور افزوده است که این وزارت چهار تن از متخصصان را به منظور تسهیل بودجوی به کمیسیونهای انتخاباتی معرفی کرده است.