صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شبکه هاى مخابراتى در جوزجان باید ٢٤ ساعت فعال باشد

شبکه هاى مخابراتى در جوزجان باید ٢٤ ساعت فعال باشد

  والى جوزجان به شبکه هاى مخابراتى که از روز یکشنبه به اينسو فعاليت هاى مخابراتى را درآن ولايت متوقف کردهاند، هشدار داد که اگر خدمات آنها ٢٤ ساعته نشود، اجازه فعاليت  دريافت نخواهند کرد.
این تصمیم پس ازآن اتخاذ گردید که مسئولین شبکه های مخابراتی بنابرتهدید های امنیتی از جانب مخالفین،  فعالیت شبکه های مربوطه را هر روز پس از ساعت چهار عصر متوقف مى ساختند.
مولوی لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان، دیروز در یک نشست خبری به رسانه ها گفت که  از سه روز به این سو، شبکه های مخابراتی در شهر شبرغان و حومه هاى آن، پس ازساعت چهارعصر فعالیت شبکه های شان را متوقف مى ساختند.
او افزود: « تا کنون واضح نشده که آنها چرا متوسل به این امر شده و اذهان عامه را دراجتماع مغشوش می ساختند.»
به گفته موصوف تا کنون مسئولین این شبکه درمورد تهدید های امنیتی از جانب مخالفین دولت، هیچ گونه اسنادى را به مسئولین امور امنیتی ارایه نداشته اند؛ به همين دليل دیروزتصمیم برآن شد تا تمام دفاتر این شبکه ها در شهرشبرغان و ولسوالی های مربوط ولایت جوزجان مسدود و فعالیت مخابراتی آنها متوقف گردد. عزیزی گفت: «ميعاد انسداد فعالیت شبکه های مخابراتی معین نیست، بلکه این امر بستگی به تصمیم و اراده مسئولین این شبکه ها دارد. »  او به مسئولین شبکه های مخابراتی اخطار داد تا  فعالیت شبکه های شانرا طور بیست و چهارساعته فعال سازند؛ درغیر آن به آنها اجازه فعالیت  داده نخواهد شد.
محمد نسیم بلیغ رئیس مخابرات ولایت جوزجان گفت: «شبکه های مخابراتی، باید از تهدید های امنیتی که متوجه فعالیت شبکه های آنها است، به ادارۀ ما گزارش ارایه مى نمودند که چنین کاری را انجام نداده اند.»
وی علاوه نمود که دراین مورد، صرف شبکه مخابراتی اتصالات به شکل تیليفونی به آنها اطلاع داده است که از جانب مخالفین دولت، مورد تهدید قرارگرفته اند.
او اضافه نمود: «شبکه های مخابراتی دیگر، دراین مورد با ما تماس نگرفته و همه روزه پس ازساعت پنج عصر، فعالیت شبکه های شانرا متوقف مى ساختند؛ ما مشکلات پیش آمده را با اداره اترا شریک ساخته ایم و گزارشی نیز عنوانی مقام وزارت مخابرات ارسال نموده ایم تا برای بیرون رفت از معضل پیش آمده، راه حلی جستجو نمایند.»
دراین حال، باشنده گان شهرشبرغان، از وضعیت پیش آمده نگران اند و مى گویند انسداد شبکه های مخابراتی در سه روز اخیر، برای آنها مشکلات و چالش های زیادی را خلق کرده است.
احسان الله يک تن از محصلین پوهنتون ولایت جوزجان گفت: «من اینجا در پوهنتون درس مى خوانم و در ليليه مى باشم، از دو روز به این سو برایم از طرف خانه ده ها بارتیليفون کشیده اند. »
وی درحالیکه حکومت را به نا توانی متهم میکرد علاوه نمود: "مسئولین باید دراین راستا اقداماتی را روی دست گیرند و به این معضل نقطه پایان گذارند."
سمیع الله یک باشنده دیگرشهرشبرغان گفت که  قسمت زیادی از نواحی ولایت جوزجان، به دست طالبان قراردارد و این امر باعث شده که آنها برفعالیت شبکه های مخابراتی، محدودیت وضع کنند.
وی افزود: «حکومت نیز دربرابر پیشرفت مخالفین دولت نا توان است و تا کنون نتوانسته که جلو مخالفین دولت را درمناطق دوردست بگیرند، این مسئله باعث شده تا مخالفین دولت برتمام عرصه های حیات اجتماعی مردم محدودیت وضع نمایند و فرمایشات شانرا عملی کنند. »
اما سمونوال عبدالواحد وجدان قوماندان امنیه ولایت جوزجان گفت که اقدامات مسئولین شبکه های مخابراتی مبنی برتوقف کاراین شبکه ها با مسایل امنیتی پیوند ندارد.
وى افزود: «این شبکه ها خودسرانه به این امر توسل جسته اند که باید به مردم از بابت عملکرد شان پاسخ بگویند.»