صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برشنا: آژانس خبری پژواک بیش از 660 هزار افغانی بدهکار است

 برشنا:  آژانس خبری پژواک بیش از 660 هزار افغانی بدهکار است

شرکت برشنا با نشر یک متن به حالت نامه به آژانس خبری پژواک نوشته است که 666 هزار و هفت صد افغانی بابت صرفیه برق به این شرکت بدهکار است.
این شرکت روز دوشنبه 17 سرطان با نشر اعلامیهای نوشته است که متاسفانه برخی از رسانههای که خود مقروضند و یا هم ارتباطات مصؤن با اشخاصی که صرفیه برقشان را نمیپردازند، دارند و آگاه یا ناآگاهانه مستقیم تیشه بر ریشه اقتصادی شرکت برشنا و به صورت غیر مستقیم بر بدنه اقتصادی کشور میزنند.
شرکت برشنا تاکید کرده است که این رسانهها باید از این گونه اعمال دست بکشند، تا باشد منافع ملی قربانی منافع شخص محوری نشود، و بد نام سازی و یا هم قهرمان سازی تقلبی صورت نگیرد. اعلامیهای که این شرکت منتشر کرده، در آن آمده است که آژانس خبری پژواک اخیرآ خبری را بدون تحقیق منتشر کرده است، که غیر حقیقی است.
این شرکت به آژانس خبری پژواک نوشته است که پیش از تعویض میتر، 45336 کیلووات و از میتر جدید نیز 8 هزار کیلووات ساعت مصرف داشتهاید.
در اعلامیهای شرکت برشنا آمده است که این مقدار بدهکاری بر حسب استفاده تجاری، حدود 666 هزار و هفت صد افغانی میشود.
شرکت برشنا به آژانس پژواک همچنین گفته است که در صورتیکه قناعت نداشته باشد بهتر است قبل از نشر و آله شدن دست مقروضان؛ نماینگانش را به شرکت بفرستد تا قناعتشان حاصل شود.
گفتنی است که پیش از این شرکت برشنا فهرست بدهکاری تلویزیون یک را نیز منتشر کرده بود، که نشر این فهرست با اعتراض شدید تلویزیون یک مواجه شد.