صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: فقه حنفی، از غنا و گستردگی خاصی برخوردار است

معاون رئیس جمهور:  فقه حنفی، از غنا و گستردگی خاصی برخوردار است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، در نخستین سمپوزیم/هماندیشی بینالمللی امام ابوحنیفه، گفت که فقه امام ابوحنیفه نسبت به اکثر مذاهب فقهی موجود از غنا و گستردگی خاصی برخوردار است.
آقای دانش، روز چهارشنبه 29 جوزا در این هماندیشی، با اشاره به زندگی امام ابوحنیفه؛ غنا و گستردگی فقه حنفی، تسامح و رواداری، آزادی اراده فردی، عدلگرایی و خردگرایی را از ویژگیهای اساسی فقه وکلام حنفی عنوان کرد.
معاون دوم ریاست جمهوری افزود که امام ابوحنیفه در فقه خود براساس شرایط زمان، مکان و مقتضیات عرف و نیازهای مسلمانان به تئوریسازی و فرضیهسازی پرداخت و به همین جهت است که فقه حنفی مانند فقه امامیه در همه ابواب فقهی دارای فروعات گسترده و مسایل بسیار زیاد و متنوع است و نوآوریهای زیادی دارد.
آقای دانش تأکید کرد که افراطیتی که امروز به نام داعش و همفکران آن ظهور کرده، دشمن سرسخت افکار و سیرۀ امام ابوحنیفه و فقه حنفی است.
او گفت که امام ابوحنیفه از افراطیت پرهیز میکرد و هیچ یک از اهل قبله را تکفیر نمی کرد ولی تندروان امروز نه تنها غیر از خود را تکفیر که مهدورالدم و واجبالقتل میدانند و به همین دلیل به کشتار و ترور فقها و مردم میپردازند.
معاون رئیس جمهور گفت که امروز برای همگان به اثبات رسیده که هم در سطح بینالملل و هم در سطح منطقهای و ملی برای تحقق صلح اتفاق نظر وجود دارد و دولت افغانستان تاکنون در کمال حسن نیت از هر اقدام اعتمادسازی کار گرفته است، تنها گروه طالبان است که حتی حاضر به گفتگوی مستقیم نیست و به کشتن مردم بیگناه اصرار میورزند.
آقای دانش علاوه کرد که در چنین حالتی حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی و دفاعی مکلف هستند که از حاکمیت ملی، جان و اموال مردم دفاع کنند.
او تأکید کرد که وظیفه همه مسلمانان و مخصوصا علمای حنفی است که با این موج دین برانداز و ضد مذاهب فقهی مبارزه کنند. آقای دانش گفت که گروه طالبان که خود را پیرو امام ابوحنیفه میخوانند باید جواب بدهند که در کجایی آموزههای امام ابوحنیفه جنگ و کشتن و تخریب اموال عمومی اجازه داده شده است؟
در این سمپوزیم بینالمللی، مهمانانی از پانزده کشور اسلامی، اعضای کابینه افغانستان و علمای دینی حضور داشتند.
در این مراسم، نمایندگان کشورهای عراق، ترکیه، هند و مصر نیز صحبت کردند و هرکدام به بیان تواناییها و ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی امام ابوحنیفه و مکتب فکری و فقهی او پرداختند.
سمپوزیم بین المللی امام ابوحنیفه امروز نیز ادامه دارد و با سخنرانی اختتامیه رئیس جمهور کشور به پایان خواهد رسید.
ابوحنیفه یا ابوحنیفه النعمان بن ثابت بن زوطا بن مرزبان (۸۰ - ۱۵۰ هجری قمری/۶۹۹-۷۶۷ میلادی) فقیه و متکلم نامدار کوفه و پایهگذار مذهب حنفی از مذاهب چهارگانهٔ اهل سنت است.
اهل سنت او را «امام اعظم» و «سراج الائمه» لقب دادهاند. پیروان ابوحنیفه را حنفی مینامند.
بیشتر منابع، اصلیت او را از کابل میدانند. در برخی منابع هم ترمذ یا نسا به عنوان محل سرزمین اجدادش نام برده شده است اما او در سال ۸۰ هجری قمری در شهر کوفه متولد شده است.
ابوحنیفه علاوه بر فقیه بودن در زمان خود بازرگان موفقی نیز بود. وی در نزد اهل سنت یکی از بزرگترین فقها بهشمار میرود.