صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دومین دور دانشجویان رشته تساوی جنسیتی و مطالعات زنان دانشگاه کابل فارغ شدند

 دومین دور دانشجویان رشته تساوی جنسیتی و  مطالعات زنان دانشگاه کابل فارغ شدند

دانشگاه کابل، طی محفلی دومین دور فراغت دانشجویان رشته "تساوی جنسیتی و مطالعات زنان" را با حضور مقامهای دولتی و کشورها و نهادهای حامی برنامه، در کابل جشن گرفت.
حمیدالله فاروقی، رئیس دانشگاه کابل روز چهارشنبه 29 جوزا در این محفل، گفت که برنامه جندر/تساوی جنسیتی میتواند زنان و مردان را در قسمت حقوق مساوی آگاه کند.
آقای فاروقی افزود، برنامه ماستری تساوی جنسیتی و مطالعات زنان میتواند ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را هویدا کند و هویدا سازی این برنامه، میتواند کاستیها را از بین ببرد. به گفته رئیس دانشگاه کابل، در دومین دور برنامه ماستری تساوی جنسیتی دانشگاه کابل، 28 تن حضور داشتهاند که 22 تن آنان زنان و 8 تن دیگرشان مردان بودند.
یلدا، از فارغان این دور، گفت که در چهار دهه گذشته به دلیل مشکلات سیاسی و ناامنیها، زنان از حضور در جامعه دور ماندند و یا اینکه حضور کمتری داشتند. او علاوه کرد، اگر زنان همانند مردان به تحصیل و آموزش دسترسی داشتند، اکنون وضعیت زنان بهتر میبود.
این دانشجوی تازه فارغ شده، از دولت خواست که در انتخاب دانشجویان دورههای بعدی توجه جدیتری داشته باشد، از فارغان کنونی به عنوان کدر استفاده کند، کتابها و منابع آموزشی این رشته به روز رسانی شود، برنامههای عملی در دوران تحصیل برای دانشجویان این رشته مهیا باشد و موضوع تساوی جنسیتی  در نصاب تعلیمی قرار داده شود.
این دومین دور فراغت دانشجویان از برنامه ماستری تساوی جنسیتی و مطالعات زنان است. در نخستین دور این برنامه، 21 تن فارغ شدند که 14 تن زن و 7 تن دیگرشان مردان بودند.
احمد سیر مهجور، معین وزارت تحصیلات عالی که در این نشست حضور داشت، گفت که امیدوارم که این کدرها، در قسمت تساوی جنسیتی تلاش کنند.
آقای مهجور افزود که این کدرها باید تلاش کنند تا جامعه با ارزشهای مدرن آشنا شود و به آن سمت سوق داده شود.
او در قسمت توجه به حضور زنان در دانشگاهها نیز گفت که در کانکور سال جاری، 6 هزار دختر برای ورود به دانشگاهها رقابت میکنند.
به گفته او، در حال حاضر 26 درصد دانشجویان دانشگاههای دولتی و 27 درصد دانشجویان دانشگاههای خصوصی را دختران تشکیل میدهند. او گفت که این مقدار تا سال 2020 میلادی به 30 درصد خواهد رسید.
دلبر نظری، وزیر امور زنان نیز در این نشست گفت که در تمامی ادارههای دولتی -کابل و ولایات- واحدهای جندر ایجاد شده تا در قسمت تساوی جنسیتی فعالیت کنند. او نیز به موضوع جذب فارغان در وزارت تحصیلات اشاره کرد.
در همین حال سفیر کوریا جنوبی که کشورش حامی این برنامه است، گفت که کوریای جنوبی در بخش تعلیم و تربیه سرمایهگذاریهای بیشتری میکند تا حضور زنان بیشتر شود.
ری ژا هیونگ سفیر کوریا جنوبی گفت که کوریا کمکهای خود را ادامه میدهد تا صلح دایمی در افغانستان برقرار شود. آقای هیونگ افزود که افغانستان در صدر فهرست کشورهایی است که کوریا به آنان کمک میکند.