صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرمایه‌گذاری در معادن کوچک به شرکت‌های داخلی اختصاص یافت

 سرمایه‌گذاری در معادن کوچک به شرکت‌های داخلی  اختصاص یافت

وزارت معادن و پترولیم کشور میگوید که سرمایهگذاری روی استخراج معادن کوچک براساس طرزالعمل جدید به شرکتهای داخلی اختصاص یافته است.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن دیروز (چهارشنبه، 29 جوزا) در یک نشست خبری در کابل گفت که پروسه داوطلبی معدنکاری در مقیاس کوچک وبزرگ، آسان شده است.
وی همچنان بیان داشت که وزارت معادن 5 ساحه معدن کاری با مقیاس بزرگ و24 ساحه معدن کاری با مقیاس کوچک را به اعلان سپرده است.
سرپرست وزارت معادن، سال 2019 میلادی را سال سرمایه گذاری در سکتور معدن اعلان کرد.
وی با اشاره به آنکه نظر به قانون جدید معادن، پروسه داوطلبی معدنکاری با مقیاس کوچک و بزرگ آسان شده است افزود: در پروژههای معدن کاری با مقیاس کوچک، تنها سرمایه گذاران داخلی میتوانند سرمایه گذاری کنند.
بانو نهان گفت که منظوری سرمایه گذاری در 38 پروژه معدن کاری بزرگ وکوچک که شامل سنگ مرمر، تراورتین وتلک میشوند، به دست آمده است و اسنادهای این پروژهها یکی پی دیگر تکمیل وبه اعلام سپرده خواهند شد.
او افزود که از این 38 پروژه، مذاکرات روی 5 پروژه با سرمایه گذاران نهایی شده وتا دوماه دیگر تکمیل خواهد شد.
این پروژهها شامل پروژه سیمنت سمنگان، بخش سوم سیمنت جبل السراج وسه معدن مرمر، تراورتین وتلک میشوند.
به گفته وی، با تطبیق این پروژهها حدود 300 میلیون دالر در سکتور معادن سرمایه گذاری جذب خواهد شد.
بانو نهان با تأکید برآنکه ساحات معدن کاری غیر قانونی یکی پی دیگر شناسایی میشوند گفت در حال حاضر این ساحات در ولایتهای کابل، پنجشیر، پروان وکاپیسا شناسایی گردیده و برای قانون ساختن آن تعهداتی دریافت شده است.
به گفته او، در همین حال روند شناسایی ساحات معدن کاری غیر قانونی ولایت های هرات وننگرهار نهایی شده است. بانو نهان گفت برای بررسی معدن کاری غیر قانونی ساحاتی که امکان بررسی آن به دلایل محیط زیستی و اجتماعی برای کارمندان این وزارت مقدور نیست، نهادهای امنیتی با این وزارت همکاری میکنند.