صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وظایف هفت تن از اعضای بخش نظارت تعلیمی وزارت معارف به تعلیق درآمد

 وظایف هفت تن از اعضای بخش نظارت تعلیمی وزارت معارف به تعلیق درآمد

وزارت معارف، وظایف هفت تن از اعضای بخش نظارت تعلیمی ریاستهای معارف ولایات کابل، بدخشان، ننگرهار و کنر را به علت سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفوی به تعلیق درآورد.
این وزارت روز سهشنبه 28 جوزا با نشر خبرنامهای نوشته است که کارمندان یادشده که هنگام ایفای وظیفه (نظارت و ارزیابی) دست به تخطی کاری زده، از معلمان در بدل ارائه گزارش مثبت به رهبری اداره درخواست رشوه کرده و شماری از معلمان را به علت مقاومت در برابر خواستهای غیرقانونی خود تهدید به برکناری کرده بودند، شناسایی شدهاند.
به نقل از خبرنامه وزارت معارف، پرونده این کارمندان، توسط ریاست تفتیش داخلی وزارت معارف تحت پیگرد قرار دارد و در صورت نیاز به نهادهای عدلی و قضایی نیز راجع خواهد شد.
وزارت معارف میگوید که مبارزه با فساد از اولویتهای کاری وزارت معارف قرار دارد و این وزارت برای مبازره با این پدیده مطابق به پلان عمل مبارزه با فساد کارکردهای تمامی کارکنان خود را با توجه به لوایح وظایف آنان و با رعایت اصل شفافیت جداٌ مورد بررسی قرار داده، اصل مکافات و مجازات را به عنوان اصل اصلاحی قابل تطبیق میداند.
این وزارت از تمامی شهروندان تقاضا میکند تا در راستای نهادینه شدن فرهنگ مبارزه با فساد در کشور، این وزارت را در امر مبارزه با این پدیدهی شوم همکاری کند، اسناد و مدارکی که دال بر فساد در این وزارت باشد با ما شریک کنند.
گفتنی است که شماری زیادی از معلمانی که خواهان تبدیلی از یک مرکز به مرکز و یا ولایت دیگر هستند نیز بارها در فضای مجازی شکایت کردهاند.
این معلمان میگویند که مسئولان در ریاستهای معارف، در بدل این انتقال، حتی تا یک لک افغانی نیز درخواست کردهاند. بروکراسی و فساد اداری باعث شده است که کمتر صدای این معلمان شنیده شود.