صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست چهارجانبه روی وضعیت مهاجرین افغان در ایران و پاکستان برگزار شد

 نشست چهارجانبه روی وضعیت مهاجرین افغان در ایران و پاکستان برگزار شد

ششمین نشست کمیته راهبردی منطقهای میان افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان در اسلامآباد برگزار شد.
در این نشست سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان کشور، شهریار خان افریدی، وزیر ایالات و مناطق مرزی پاکستان (سفران)، حسین ذوالفقاری، معاون وزارت داخله ایران و مسئولان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین برای این سه کشور اشتراک کرده اند.
رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که در این نشست روی تمدید کارتهای اقامت افغانها در ایران و پاکستان، جداسازی مسایل سیاسی از موضوع مهاجرین، ایجاد سهولتهای اجتماعی، شهری و حقوقی برای مهاجرین افغان در این دو کشور، تنظیم بازگشت مهاجرین به افغانستان و افزایش کمکهای کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR ) برای بازگشت کنندگان بحث خواهد شد.
آقای باهر روز دوشنبه( ۲۷جوزا) گفت "یقینا که به یک نتیجۀ خواهیم رسید که هم به نفع مهاجرین و هم به نفع حکومت افغانستان خواهد بود".
در این نشست، روی وضعیت آن عده از مهاجرین افغانستان بحث خواهد شد که به گونۀ قانونی در پاکستان و ایران، اقامت دارند.
به گفته آقای باهر، در حاشیه این نشست، وزیر مهاجرین افغانستان با مقامهای ایران و پاکستان با حضور نماینده UNHCR دیدارهای جداگانه خواهد داشت که در مورد وضعیت آن تعداد از مهاجرین افغان که به گونه غیرقانونی در این کشورها زندگی میکنند نیز صحبت خواهد شد.
بربنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، ۱.۵ میلیون افغان در پاکستان و یک میلیون افغان در ایران به گونه قانونی اقامت دارند. آمار نشان میدهد که ۹۶۰ هزار افغان بدون اسناد و مدارک به گونۀ غیرقانونی در ایران و ۱.۴ میلیون دیگر در پاکستان به سر میبرند.