صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر ایران در کابل: تهران خواهان مشارکت طالبان در قدرت است

 سفیر ایران در کابل:  تهران خواهان مشارکت طالبان در قدرت است

محمدرضا بهرامی، سفیر ایران در کابل میگوید که تهران خواهان سهمگیری و مشارکت طالبان در قدرت در افغانستان است اما به هیچ وجه موافق نیست که تمامی قدرت در دست طالبان باشد.
آقای بهرامی، در گفتوگویی با طلوعنیوز گفته است که طالبان باید در نظامی که در افغانستان وجود دارد یکجا شود، اما تصمیم نهایی را باید مردم افغانستان بگیرند. او گفته که «ما موافق مشارکت طالبان در قدرت هستیم، اما موافق اینکه همۀ قدرت بدست طالبان باشد به هیچ وجه نیستیم. تکلیف ما خیلی روشن است؛ ما میگوییم ساختاری وجود دارد که میتواند طالبان در آن مشارکت داشته باشند؛ البته هرچیز وابسته به نظر مردم افغانستان است.»
این دیپلومات ایرانی، در واکنش به گفت وگوهای صلح افغانستان میگوید که تصویر آیندۀ  این روند ناروشن است. او افزوده: «من میخواهم این مساله را روشن بکنم که عدم روشنایی تصویر آینده متوجه ما نشود، متوجه کسانی بشود که مدیریت این روند را برعهده داشتند. متوجه کسانی بشود که روند مشروعیت زایی طالبان را تبدیل به روند غیرقابل بازگشت کردهاند. متوجه کسانی بشود که نهادهای رسمی را با نوع رفتارشان تضعیف کردهاند و متوجه کسانی شود که یک رقابت منفی تولید کردهاند برای ارتباط با مجموعۀ طالبان.»
از سویی دیگر، رییس مجلس سنا نیز انتقاد میکند که جزئیات گفت وگوهای صلح با مردم در میان گذاشته نمیشوند.
فضل الهادی مسلمیار گفته است: «خواست ما از خلیلزاد این است که مأموریت تو برای افغانستان است، برای صلح افغانستان است و ما مردم افغانستان هستیم! دیروز بچه کاکای من شهید شد، از تو نشد! بدنامی این ملک برای ما میشود، برای تو نمیشود! و تو برای ما دسیسه می‌‎سازی.» زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، تاکنون شش بار با گروه طالبان در مورد پایان جنگ افغانستان گفتگو کرده است و قرار است به زودی هفتمین دور نشست آنها نیز برگزار شود. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و اعلام آتشبس، از عمدهترین موضوعات مورد بحث در این نشستها بوده است. بر اساس گزارشها، در ششمین دور نشستها، طالبان خواستار بازگشت امارت اسلامی در افغانستان شدهاند، اما زلمی خلیلزاد این خواست را به شدت رد کرده است. شهروندان کشور نیز از روند صلح انتقاد میکنند و میگویند که جزئیات این روند باید با مردم شریک شود و نباید دستاوردهای 18 سال اخیر در گفتگوهای صلح معامله شود.