صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر معارف در مجلس سنا؛ طالبان قندوز به دختران اجازه داده تا صنف 12 مکتب بخوانند

 وزیر معارف در مجلس سنا؛ طالبان قندوز به دختران اجازه داده تا صنف 12 مکتب بخوانند

میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در پیوند به مشکلات مکاتب در سراسر کشور از سوی مجلس سنا استجواب شد.
آقای بلخی که دیروز (یکشنبه، 26 جوزا) در نشست عمومی مجلس سنا صحبت میکرد، گفت که به تازگی پیامی را از جانب مخالفان مسلح دولت (طالبان) در ولایت قندوز دریافت کرده و آنان گفتهاند که در مناطق زیر اداره شان، به دختران اجازه میدهند تا صنف 12 مکتب بخوانند.
پیش از این طالبان در سایر مناطق زیر اداره شان در سراسر کشور به دختران اجازه میدهند فقط تا صنف 6 در مکاتب درس بخوانند.
همچنین، آقای بلخی با اشاره به این که سال گذشته 333 مکتب در مناطق زیر اداره طالبان بازگشایی شد، خاطر نشان کرد که در سال جاری نیز تلاشها برای بازگشایی مکاتبی که در مناطق ناامن مسدود ماندهاند ادامه دارد. ولی او مشخص نکرد که چه تعداد مکاتب در مناطق زیر اداره طالبان مسدود اند.
او در مورد افزایش معاشات معلمان نیز گفت که طرح چهارگزینهای را در زمینه به وزارت مالیه فرستاده و منتظر پاسخ است.
به گفته او، این مساله به بحث تخنیکی بیشتر نیاز دارد زیرا 222 هزار معلم در سراسر کشور مصروف آموزشاند و اگر یک هزار افغانی در معاشات هرکدام آنان افزود شود، به بودجه بیشتر از 2 میلیارد افغانی نیاز است که چگونه و از کجا باید تامین گردد.
سرپرست وزارت معارف در قسمت توزیع نمرات رهاییشی به معلمان نیز گفت: "توزیع زمین به معلمان را متوقف کردم؛ زیرا توزیع زمین سفید به معلمان یک تشویش اضافه ایجاد میکرد که یک معلم با 7 هزار معاش خود چگونه خانه درست کند و نیز برخی شهرکها در دور افتاده ترین مناطق شهر ایجاد شده بود که 70 سال سیاه هم شهر نمیشد."
آقای بلخی افزود، در قسمت شهرکهای معلمان بازنگری میشود؛ دو برنامه با وزارت شهرسازی زیر کار است؛ مسوده طرحی که چطور به جای نمره رهایشی کلید یک خانه ابتدایی به معلمان تحویل داده شود پیشرفته و به نظر خواهی گذاشته شده که امیدواراست هرچه زودتر نهایی شود.
او در قسمت کمبودی معلمان نیز گفت، هم اکنون وزارت معارف 65 تا 70 هزار معلم کمبود دارد که 8 هزار معلم حق الزحمه استخدام شده؛ 11 هزار در استخدام است و تلاش برای استخدام سایرین نیز در جریان است.
آقای بلخی در قسمت ارتقای ظرفیت معلمان نیز گفت که در حال حاضر 70هزار معلمی فارغ صنف 12 و 40 هزار معلم فارغ مدارس دینی در سراسر کشور مصروف آموزشدهی هستند و وزارت معارف در تلاش است تا در 5 سال آینده ظرفیت این معلمان را از طریق برنامههای ارتقای ظرفیت بالا ببرد.