صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس بخش حقوق بشر یوناما: نهادهای امنیتی افغانستان در راستای جلوگیری از استخدام کودکان موفق بوده‌اند

 رئیس بخش حقوق بشر یوناما:  نهادهای امنیتی افغانستان در راستای جلوگیری از استخدام کودکان موفق بوده‌اند

ریچاد بنت، رئیس بخش حقوق بخش دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در دیدار با سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته است که نهادهای امنیتی افغانستان در راستای جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی،
موفقیتهای خوبی داشتهاند.
بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، رئیس بخش حقوق بشر یوناما دیروز (چهارشنبه، 22 جوزا) با معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرده است.
آقای بنت در این دیدار از تلاشهای دولت افغانستان در راستای حمایت از حقوق کودکان ابراز خوشبینی کرده و افزوده که برای تطبیق "قانون حمایت از حقوق طفل" باید دولت جدیت نشان دهد و فرهنگ سازی شود.
رئیس بخش حقوق بشر یوناما اما افزوده که مخالفان مسلح دولت افغانستان هنوز حقوق کودکان را رعایت نمیکنند و کودکان را در صفوف خود استخدام میکنند.
او افزوده که بخش حقوق بشر یوناما در روزهای آینده یک فیستوال فیلم کوتاه با موضوع حمایت از حقوق کودکان برگزار میکند و از فیلمسازان افغانستان خواسته که آثار شان را در این زمینه، شریک سازند.
معاون دوم ریاست جمهوری تلاشها و فعالیتهای بخش حقوق بشریوناما را در افغانستان مؤثر عنوان کرده و از طرح برگزاری فیستوال فیلم کوتاه برای فرهنگ سازی در راستای حمایت از حقوق طفل استقبال و اعلام حمایت کرده است.
آقای دانش گفته است که دولت افغانستان در خصوص حمایت از حقوق کودکان تاکنون فعالیتهای قابل توجه انجام داده و انفاذ قانون حمایت از حقوق طفل در ماه های قبل یک نمونه بارز آن است.
او افزوده که برای تطبیق بهتر مفاد این قانون، تشکیل کمیسیون حمایت از حقوق طفل با عضویت نهادهای مرتبط به رهبری معاون دوم رئیس جمهور در متن این قانون، پیش بینی شده است.
دولت افغانستان همچنین یک کمیته تخنیکی به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و یک کمیته ولایتی به ریاست والیهای ولایت ایجاد کرده تا برای تطبیق قانون حمایت از حقوق طفل، تلاش کنند و از روند تطبیق آن نیز نظارت داشته باشند.
معاون دوم ریاست جمهوری گفته است که برای چگونگی تطبیق احکام قانون حمایت از حقوق طفل، تدوین و تنظیم یک پالیسی جامع نیز ضرورت است که بخش حقوق بشر یوناما می تواند در این قسمت همکاری لازم را داشته باشد.
رئیس بخش حقوق بشر یوناما وعده کرده که در بخش تطبیق قانون حمایت از حقوق طفل با نهادهای مرتبط همکاری همه جانبه خواهد کرد.
قانون حمایت از حقوق طفل برای نخستین بار در افغانستان طرح و تدوین شد. این قانون اما سوی مجلس نمایندگان تصویب نشد و رئیس جمهور با یک فرمان تقنینی آن را نافذ کرد.
پس از توشیح، این قانون در یک مراسم بزرگ توسط سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در 17 ثور سال جاری، معرفی شد.