صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

420 مـرکز صحی در سال 97 ساخته شده است

420 مـرکز صحی در سال 97 ساخته شده است

مقامهای وزارت صحت عامه کشور میگویند که در سال 1397 خورشیدی، 420 مرکز صحی در نقاط مختلف کشور ساخته شده است. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه روز دوشنبه 2 ثور، در نشست "پاسخدهی حکومت به ملت" گفت که وزارت صحت عامه توانسته در سال 97 خورشیدی، 420 مرکز صحی و 170 تیم سیار واکسین ایجاد کند. اقای فیروز افزود، این وزارت 15 تیم صحی سیار برای کوچیها را نیز ایجاد کرده است که این اقدامات باعث دسترسی بهتر و بیشتر شهروندان به خدمات صحی شده است.
وی همچنان گفت که چهار شفاخانه در بخشهای مختلف کشور جدیدا افتتاح و به بهره برداری سپرده شده و سه شفاخانه، چهار لابراتوار کنترل کیفیت دوا و یک ذخیرگاه واکسین نیز جدیداٌ تهداب گذاری شده است.  در آخرین مورد، شفاخانه محمد علی جناح که با هزینه 24 میلیون دالر از کمکهای کشور پاکستان در ناحیه سیزدهم شهر کابل ساخته شده بود به بهره برداری سپرده شد. این شفاخانه دوصد بستر دارد و در سه منزل ساخته شده است. تهداب این شفاخانه حدود ده سال قبل گذاشته شده بود و زمان طولانی را در بر گرفت تا به بهرهبرداری برسد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم افتتاح این شفاخانه، از وزارت صحت عامه به شدت انتقاد کرد و گفت که این وزارت در ارائه خدمات به شهروندان توازن را رعایت نکرده و در استخدام کارمندان این وزارت نیز تعادل قومی رعایت نشده است. وزیر صحت اما در نشست خود به ازدیاد میزان دسترسی به خدمات صحی، ایجاد و ارتقای مراکز صحی، بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی، تقویت کارآیی سیستم خدمات صحی، مبارزه علیه فساد اداری و ازدیاد شفافیت و حسابدهی در سکتور صحت اشاره کرد.
او در مورد عرضه خدمات صحی با کیفیت گفت که این وزارت طی سال گذشته توانسته است خدمات صحی اولیه و ثانوی را برای ۶۵ میلیون نفر، خدمات صحی قبل از ولادت را برای ۱.۷ میلیون زن، زمینه مناسب ولادت را برای  ۹۳۰ هزار مادر، زمینه جراحی ولادی و نسایی را برای حدود 660 هزار مادر، تطبیق واکسین  پنتا سه برای ۱.۵ میلیون کودک، واکسین سرخکان برای ۱.۴ میلیون کودک، واکسین پولیو برای ۲۰ میلیون کودک پایینتر از پنج سال، تداوی ۲۷۰ هزار کودک مصاب به سوء تغذی، زمینه تداوی برای ۱۱۴۰ تن معتاد زرقی، تداوی ۱۰۰۰ مریض اچ آی وی، اجرای کمپهای رایگان تداوی امراض چشم و خدمات اورتپیدی برای ۱۵هزار فرد معلول را در سراسر کشور عرضه کند.  او در مورد برنامههای سال ۱۳۹۸ وزارت صحت عامه نیز جزییات داد و افزود که در سال روان عرضه خدمات صحی در شفاخانه نایب امین الله خان، شفا خانه جناح، شفاخانه ولادی نسایی سمنگان، شفاخانه مادر و طفل ولایت فاریاب، شفاخانه ولایتی جوزجان، شفاخانه عینو مینه کندهار و شفاخانه ولایتی لغمان، آغاز میشود. ارتقای شفاخانه ولایتی غزنی به شفاخانه حوزوی با افزایش ۱۷۰ بستر، ایجاد شفاخانه تداوی معتادین در ولایت ارزگان، شفاخانه صد بستر تشخیص و تداوی سرطان، ایجاد ۳۵ آشیانه صحی در پنج ولایت کشور، ایجاد اداره ملی اعتباردهی مراقبت های صحی و آغار اعتباردهی شفاخانه ها و ایجاد شورای نرسها و قابلهها از دیگر برنامههای وزارت صحت عامه در سال ۱۳۹۸ است.