صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناتو: برنامه‌ای برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان روی میز نیست

 ناتو: برنامه‌ای برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان روی میز نیست

ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که هیچ برنامهای برای کاهش و یا خروج نیروهای امریکایی از افغانستان روی میز نیست.
سخنگوی این ماموریت میگوید که حتا پس از یک توافق سیاسی با گروه طالبان، عملیاتهای این نیروها در برابر هرگونه تهدید در برابر امریکا در افغانستان ادامه خواهند یافت.
ماموریت حمایت قاطع میگوید که فشارهای نظامی بر طالبان بیشتر افزایش یافته و این فشارها در برابر این گروه تا هنگامی ادامه خواهد یافت که این گروه به روند صلح بپیوندند.
پس از چهارمین دور نشست طالبان با نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و یا کاهش این نیروها بیشتر بر سر زبانها افتاد، اما اکنون نیروهای امریکایی میگویند که تاکنون هیچ برنامهای برای بیرون شدن و یا کاهش این نیروها وجود ندارد.
دیوید بتلر- سخنگوی ماموریت حمایت قاطع گفته است:«هیچ برنامهای برای کاهش نیروهای مان روی دست نیست، روی این مورد بحثهای سیاسی ادامه خواهد داشت، اما ما با مردم افغانستان منافع مشترک داریم و ما به آن متعهد هستیم.»
ماموریت حمایت قاطع میگوید که تا رسیدن به یک توافق صلح فشارهای نظامی را بر گروه طالبان کم نمی کند.
با این همه، افزایش ظرفیتهای نیروهای دولتی افغانستان از سوی ماموریت حمایت قاطع و بسیج این نیروها با ساز و برگهای جنگی پیشرفته بسیار مهم دانسته می شود.
گلالی اکبری، عضو مجلس سنا به طلوع نیوز گفته که:«تا هنگامی که صلح و ثبات در افغانستان بیاید ما به کمک های خارجیان ضرورت داریم.»
سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح نیز گفته که:«ما منتظر آغاز مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان هستیم، پیش از آن هر تصمیمی که برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گرفته می شود به خیر کشور نیست.»
اما پس از رسیدن به یک توافق صلح با طالبان، آیا عملیات های نیروهای امریکایی همچنان در افغانستان ادامه خواهند داشت؟
دیوید بتلر، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع گفته که:«ما در مبارزه با هراس افگنی با مردم افغانستان منافع مشترک داریم و همان گونه که آقای خلیل زاد و رئیس جمهور ترامپ هم گفتهاند، ما در برابر هر گونه تهدیدی که متوجه ایالات متحده امریکا باشد میایستیم.»
بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان یکی از پیشرط های مهم گروه طالبان برای آغاز گفتوگوهای صلح بوده است، اما در چهار بار دیدار این گروه با زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در باره چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان توافقی به دست نیامده است.