صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آموزش‌دهی نحوه‎‌ ایجاد و انکشاف تشبث؛ راهی بـرای مبارزه با فقر و بیکاری

 آموزش‌دهی نحوه‎‌ ایجاد و انکشاف تشبث؛  راهی بـرای مبارزه با فقر و بیکاری نویسنده : حسین احمدی

وزارت کار و امور اجتماعی برای حمایت های اقتصادی از جوانان و تقویت سکتور خصوصی کورسهایی را دایر میکند که در آن فرایند آغاز و توسعه تشبثات را برای جوانان آموزش بدهند.
فیضالله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین روز گذشته (یکشنبه، 18 قوس) در برنامه آغاز این پروسه گفت که در چارچوب پروژه "سلام" 18 تن از مسئولان مرکز و ولایات این وزارت آموزش میبینند تا آنان به عنوان آموزگار به دیگر جوانان فرایند ایجاد تشبثات را آموزش بدهند.
او افزود که این برنامه به حمایت مالی کشور فنلند به راه افتاده است که زمینه تریننگ برای این آموزگاران از هفده ولایت کشور را فراهم میکند و این 18 تن آموزگار مؤظف هستند تا برای 200 تن از فارغان مراکز فنی-حرفوی وزارت کار و امور اجتماعی نحوه ایجاد و توسعه تشبث را آموزش بدهند تا برای خودشان کار ایجاد کنند.
این اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در حالی صورت میگیرد که وزیر کار از افزایش سطح بیکاری خبرداده و تنها راه مبارزه مؤثر با بیکاری را تقویت سکتور خصوصی و ایجاد تشبثات میخواند.
در مرحلهای که دولت بنابر وابستگی مالی به دولتهای غربی، قادر به حمایت قاطع از سکتور خصوصی نیست؛ انکشاف اقتصادی، کاهش فقر و اشتغالزایی اهداف بزرگی میباشد که چشم امید تحقق آن به تقویت تشبثات دوخته شده است. حالا وزارت کار و امور اجتماعی میگوید این برنامه در قالب، پروژه سلام که یک پروژه مشترک بین برنامه انکشافی ملل متحد، سازمان بینالمللی کار، کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میباشد، به راه افتاده است تا از طریق مشوره دهی و آموزش دهی جوانان در مورد چگونگی ایجاد و توسعه تشبثات بتواند گرهی از راه کور توسعه و ثبات اقتصادی کشور باز کند.
عتیقالله نصرت، رییس اتاق تجارت و صنایع کشور در این برنامه گفت که این اداره تاکنون برای یک هزار جوان زمینه آموزش ایجاد تشبثات را فراهم کرده است که 700 تن آنان از دورههای آموزشی فارغ شده اند و 300 تن دیگر نیز در جریان فراغت قرار دارند.
او افزود: «از جمله 115 تن که در کابل نحوهی ایجاد تشبث را آموزش دیده بودند، 43 تن آنان به ارزش 1.5 میلیون افغانی را سرمایهگزاری کرده و حالا کار خود شان را دارند و در ولایت بامیان نیز از جمله 90 تن که در صنفهای ایجاد تشبث شرکت کرده بودند، 30 تن آنان عملا کار ایجاد کرده اند.»
این برنامههای نهادهای دولتی برای جوانان اعم از دختران و پسران دایر میشود که روند مالکیت اقتصاد خصوصی زنان در افغانستان یک فرایند مبارزهی زنان برای کسب حقوق شان نیز شمرده میشود؛ زیرا در جامعه سنتی که مالکیت از آن مردان می باشد، زنان اکنون وارد عرصههای کاری و اقتصادی شده اند و خود شان نیز کار ایجاد میکند. بنابراین آقای نصرت تاکید کرد که این فرصت خوبی برای بانوان نیز شمرده میشود تا روش ایجاد و توسعه تشبث را آموزش ببینند و عملی کنند.
به گفتهی رئیس اتاق تجارت و صنایع کشور، در هماهنگی با نهاهای مسئول، غضنفر بانک نیز برای بانوان متشبث قرضههای ایجاد کار را فراهم کرده است و سازمان بینالمللی کار(ILO) نیز گفته است که در این عرصه برای افغانستان برنامه جدیدی پیشکش خواهد کرد.
این اولین دوره برنامه آموزشدهی آموزگاران در بخش آغاز و انکشاف تشبثات(SIYB) است که برای 47 روز زیر نظر ماستر ترینرهای بینالمللی دایر شده است.
ناپلئون نروفو، مسئول پروگرام انکشافی ملل متحد نیز وعده داد که « کسانی که مدارک تحصیلی در دست دارند باید حمایت شوند، به ویژه کسانی که در عرصه ایجاد تشبث آموزش دیدهاند، ما همراه وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان همکاری میکنیم و تلاش داریم تا با حمایت از تشبثات در افغانستان بیکاری را از بین ببریم و در ضمن از سازمانها و شبکههای بزرگتر همکاری بیشتر را توقع داریم.»
این در حالی است که موسسهها و مراکز آموزشی مختلف در افغانستان کورسهای آموزشی فن و حرفه دایر کرده اند ولی شمار کمتری موفق شده اند تا با ایجاد کار برای خود، مهارتهای شان را به کار ببندد. اما اکنون وزارت کار و اتاق تجارت وعده میدهد که از طریق این پروسه برای کارآموزان دورههای آموزشی حمایت مالی نیز جذب خواهند کرد تا آنان با ایجاد تشبث زمینه اشتغالزایی را فراهم کرده و دولت را نیز در مبارزه با فقر و بیکاری کمک برساند.