صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون تخلفات رسانه‌ای: استفاده نکردن مصطلحات ملی و اداری تخطی محسوب می‌شود

کمیسیون تخلفات رسانه‌ای: استفاده نکردن مصطلحات ملی و اداری تخطی محسوب می‌شود

کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهای وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که استفاده نکردن مصطلحات ملی و اداری توسط رسانهها، تخطی محسوب
میشود.  محمد ضیا بومیا، عضو کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهای وزارت اطلاعات و فرهنگ روز یکشنبه20 عقرب، در نشستی که به منظور ارائه گزارش شش ماه تخطیهای رسانهای برگزار شده بود، گفت که اکثر رسانهها مصطلاحات ملی و اداری را رعایت نکردهاند که تخطیهای آنان به شورای عالی رسانه فرستاده شده است. در بند پنجم ماده شانزدهم قانون اساسی آمده است: "مصطلحات علمی و اداری موجود در کشور حفظ میشود."
اکثر این مصطلحات به زبان پشتو است و رسانهها بدون توجه به این بند قانون اساسی، اصطلاحاتی که وارد زبان شده و ریشه پشتو دارد، را به معادل فارسی آن ترجمه میکنند.
شماری از خبرنگاران نیز میگویند که این اقدام دولت درست نیست که مانع انکشاف زبان شود و بخواهد اسمهایی که در زبانهای دیگر وجود دارد، وارد زبان دیگر بکند.
احمد محمدزاده، خبرنگار آزاد به روزنامه افغانستانما گفت، آنچه را که ما در زبان خود استفاده میکنیم ریشه در زبانمان دارد و از زبان خود به عنوان یک فرهنگ پشتیبانی نیز میکنیم.
آقای محمدزاده درباره اینکه این کار باعث نقض قانون میشود یا خیر، گفت، اگر کسی این بند قانون را سند قرار بدهد، در بند دیگر این ماده امده است که دولت مکلف به انکشاف زبانهای کشور است.
او در ادامه به مشکلاتی که این بند قانون اساسی ایجاد کرده، افزود، قوانین زیادی در کشور و یا در سطح جهان به دلیل آنکه تضاد منافع دارد، تعدیل شده است؛ اکنون این بند از این ماده نیز باید تعدیل شود تا خبرنگاران به دلیل استفاده از زبانشان، دچار تخطی نشوند.
استفاده  از واژه دانشگاه و پوهنتون، طی سالهای اخیر باعث بروز جنجالهای فراوانی شده است. این امر باعث شده که قانون تحصیلات عالی طی چند سال اخیر در مجلس نمایندگان تصویب نشود.
شماری دیگر از واژههای دیگر نیز به عنوان مصطلحات ملی و اداری درج است و تغییر و تبدیل این واژهها هر از گاهی باعث بروز مشکلاتی میشود.
بررسی 32 شکایت از رسانهها
کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهای میگوید که در شش ماه نخست سال روان، ۳۲ مورد شکایت را رسیدگی کرده است.
حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رییس کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهای گفت: "این کمیسیون در جریان شش ماه کاری به ۳۲ مورد شکایت واصله که ۵ مورد آن تخطی رسانهای و۲۷ مورد آن شکایت رسانهای بوده، رسیدگی کرده است."
او افزود، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهای از شهروندان کشور و مسئولین رسانهها میطلبد تا شکایاتشان مبنی بر تخلف رسانهها را به صورت مستند به این کمیسیون بسپارند تا رسیدگی شود.
کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهای جلسات عادی خویش را هر پانزده روز یکبار و جلسات فوق العاده خود را نظر به ازدیاد شکایات رسیده به کمیسیون، در هر هفته برگزار میکند.
محمدضیا بومیا، عضو کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهای که در این نشست حضور داشت گفت که تخلفات صورت گرفته، تحریف معلومات و یا ارائه معلومات به شکل وارونه بوده است.
آقای بومیا افزود، بعد از بررسی همه جانبه، برای مراجعی که تخطی از طرف آنان سر زده است، "توصیه" صادر شده است.
صدیقالله توحیدی، نماینده رسانهها در این کمیسیون نیز گفت که روند رسیدگی به شکایات به گونهای است که همه طرفهای دعوا در جلسه حاضر میشوند و در مقابل اتهامها دفاع میکنند.