صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت معارف 10 تفاهمنامه را با موسسات داخلی و خارجی امضا کرد

وزارت معارف 10 تفاهمنامه را با موسسات داخلی و خارجی امضا کرد

وزارت معارف 10 تفاهمنامه را به ارزش 4 میلیون و 584 هزار دالر آمریکایی با 9 موسسه داخلی و خارجی امضا کرد.
تفاهمنامهها میان وزارت معارف و موسسه‌‌های همکار دیروز(سهشنبه، 24 میزان) در بخشهای ساختمان مکتب و مرکزهای آموزشی محلی، ایجاد صنفهای تسریعی، سوادآموزی و حرفوی، صنفهای قبل از دورهی مکتب، آموزش مهارتهای کمپیوتر و انجام تحقیقات در باره تعلیم و تربیه، علت ترک تعلیم و تحصیل دختران و ظرفیتسازی زنان، امضا شد.
محمدمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف کشور در مراسم امضای این تفاهمنامهها گفت که در نیمه اول سال جاری تعلیمی، آسیبشناسی صورت گرفت و نظر به ضرورت و مشکلات کاری وزارت معارف این ده تفاهنامه امضا میشود.
اولین و بزرگترین تفاهمنامه همکاری این وزارت با موسسه هیئت ناروی برای افغانستان(NRC ) به ارزش 1 میلیون و 339 هزار دالر آمریکایی برای ایجاد 113 باب صنفهای تعلیمات تسریعی و اضطراری و تهیه خیمه و مواد آموزشی برای مکتبهای دولتی در ولایتهای فاریاب، کندز، ننگرهار و ارزگان، امضا شد.
دومین تفاهمنامه نیز با موسسه فوق به ارزش تقریبی 450 هزار دالر جهت ایجاد 10 باب صنف تعلیمات تسریعی برای عودت کنندگان در ولایت هرات، امضا شد.
سومین تفاهمنامه این وزارت با موسسه انجمن فدراسیون ملی یونسکو جاپان دفتر کابل(NFUAJ-K ) به ارزش 230 هزار دالر برای ایجاد 25 باب صنف سوادآموزی و 17 باب صنف حرفوی و اعمار یک باب مرکز آموزشی محلی در کابل، پروان و بامیان، امضا شد.
چهارمین تفاهمنامه برای ایجاد 15 باب صنف تعلمیات قبل از مکتب، 17 باب صنف تعلیمات تسریعی، یک باب صنف آموزش مهارتهای کمپیوتر و 15 باب صنف سوادآموزی در ولایت کابل، با موسسه اطفال جنگ زده انگلستان(War child UK ) به ارزش 200 هزار یورو امضا شد. همچنین اعمار یک باب مکتب 20 صنفی در ولایت ننگرهار با بودجه 750 هزار یورو میان وزارت معارف و موسسه کمیته بینالمللی نجات(IRC ) به امضا رسید.
موسسه کمکهای آسایش جهانی(CAI ) نیز اعمار یک باب مکتب 8 صنفی در ولایت بلخ را با بودجه 177 هزار دالر با این وزارت تفاهم کردند. برای تحقیقات و بررسی علل ترک تحصیل دختران و کم کردن نرخ محرومیت دختران، تفاهمنامهای به ارزش 27 میلیون و 149 هزار افغانی با نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال و موسسه دیده بان حقوق اساسی افغانستان به امضا رسید.
دومین بودجه کلان این تفاهمنامهها به ارزش 868 هزار دالر برای ایجاد 50 باب صنف درسی در مکاتب رسمی و 70 باب صنف آموزش محلی و تسریعی در کابل، با موسسه کانادایی برای اطفال متأثر از جنگ(HRRAC ) با بودجه 5 هزار دالر امضا شد.
در همین حال، موسسه فرهنگ و هنر آسیا به صورت رضاکارانه ایجاد کورسهای تقویتی و ظرفیت ‎‌سازی برای 200 دختر از صنف هشتم تا صنف دوازدهم را در کابل به عهده گرفت.
زمان تطبیق تمامی این پروژهها در طول یک سال میباشد و متمرکز بر ارایه خدمات در مناطق آسیبدیده از جنگ و یا محل عودت مهاجران میباشد؛ زیرا زنان و مهاجران عودت کننده بیش از همه به ارایه خدمات تعلیمی نیاز دارند که نظر به میزان ضرورت شامل مفاد این تفاهمنامه شده است.