صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: برگه‌های رای‌دهی بدون بارکد باطل می‌شوند

کمیسیون انتخابات:  برگه‌های رای‌دهی بدون بارکد باطل می‌شوند

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که رأیی که بارکد ویژهای دستگاه بایومتریک بر آن نصب نشده باشد، شمارش نمیشود.
استفاده از دستگاه بایومتریک خواسته اصلی احزاب و جریانهای سیاسی بود که متشکل از ۳۵ حزب و نهادهای سیاسی هستند.
کمیسیون انتخابات نیز ۲۲ هزار دستگاه بایومتریک را خریداری و اعلام کرده است که با استفاده از این دستگاه امکان تقلب انتخابات پارلمانی که قرار است ۲۸ میزان امسال برگزار شود، "کاهش مییابد".
براساس اعلام کمیسیون، در هر مرکز رأیدهی یک کارمند تثبیت هویت، وظیفه استفاده از این دستگاه و چاب بارکد هر فرد رأیدهنده را بر عهده دارد. این کارمند توسط اداره مرکزی آمار آموزش دیده و موظف است که بارکدی را که از دستگاه بایومتریک میگیرد به برگه رأیدهی الصاق و به صندوق رأی اندازد.
کبرا رضایی، از سخنگویان کمیسیون انتخابات به بیبیسی گفته که کمیسیون انتخابات تصویب کرد که هیچ رأی بدون بارکد را حساب نکند.
او گفت که انتقال و توزیع ۲۲ هزار دستگاه بایومتریک خریداری شده به سراسر افغانستان آغاز شده است.
خانم رضایی گفت که انتقال آن به ولایتهای دور دست با هواپیما و با همکاری وزارت دفاع آغازشده و قرار است که به ولایتهای دیگر نیز به زدوترین فرصت دستگاه بایومتریک ارسال شود.