صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان وزرای انکشاف دهات، زراعت و انرژی و آب را استجواب کرد

مجلس نمایندگان وزرای انکشاف دهات، زراعت و انرژی و آب را استجواب کرد

مجلس نمایندگان در پیوند به خشکسالیهای سال جاری وزرای انکشاف دهات، زراعت و مالداری و انرژی و آب را استجواب کرد.
به گزارش جمهور؛ مجیب الرحمان کریمی وزیر انکشاف دهات، حشمت غفوری معین و سرپرست وزارت زراعت و خان محمد تکل سرپرست وزارت انرژی و آب، در نشست دیروز دوشنبه (26 سنبله) در نشست استجوابیه مجلس پاسخگویی کردند.
مجیب الرحمان کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که خشکسالی مشکل عمومی است و مبارزه با این پدیده همکاری تمام ادارات دولتی را میطلبد و بر همین اساس رسیدگی به خشکسالی به 7 بخش تقسیم شده است.
آقای کریمی افزود که وزارت احیا و انکشاف دهات در بخش بازسازی کاریزها، حفر چاههای عمیق و شبکههای کوچک آبرسانی در روستاها کار میکند و تا هنوز 38 کاریزرا پاک کاری کرده و بیش از 160 چاه عمیق را در روستاها حفاری کرده است.
به گفته او، بیشتر از 4 هزار کانال آبیاری نیز در روستاها توسط وزارت انکشاف دهات ساخته شده است. او خاطر نشان کرد که این وزارت تا آخر سال جاری در نظر دارد تا 38 حلقه چاه نیمه عمیق و 136 چاه عمیق حفاری کرده و 164 شبکه آبرسانی کوچک، و بیشتر از 16 هزار کانال آبیاری دیگر را در روستاها ایجاد کند.
حشمت غفوری معین و سرپرست وزارت زراعت نیز گفت که خشکسالی جاری ناشی از تغییر اقلیمی است و ممکن است سالهای دیگر نیز تکرار شود. آقای غفوری افزود که این وزارت در بخش رساندن علوفه به مواشی، تهیه گندم و تنظیم سیستم آبیاری زراعتی موظف است و 10 میلیون دالر را از منابع داخلی به تهیه علوفه اختصاص داده است.
به گفته او، این وزارت در مرحله اول 20 هزار متریک تن علوفه را به مناطقی که از خشکسالی آسیب دیده توزیع کرده و در مرحله دو و سوم 18900 متریک تن علوفه دیگر نیز توزیع خواهد کرد. او یاد آور شد که در قسمت تهیه گندم نیز این وزارت در نظر دارد 10600 متریک تن گندم را به آسیب دیدگان خشکسالی توزیع کرده و ذخایر کافی دیگر نیز در اختیار دارد و نیز سیستم آبیاری مدرن زراعتی جهت جلوگیری از ضیاع آب هم در برخی مناطع کشور معرفی و ایجاد شده است.
همچنین آقای غفوری یاد آور شد که رییس غنی هدایت داده در 8 ماه آینده طرحی را به منظور مبارزه با خشکسالی آماده کند و در این راستا یک کمیسیون نیز توظیف شده و کارها جریان دارد. به گفته او، بر اساس این طرح 30 میلیون دالر ضرورت است تا با خشکسالیهای احتمالی آینده مبارزه موثر صورت گیرد.
خان محمد تکل سرپرست وزارت انرژی و آب نیز گفت که افغانستان 62 درصد کمبود آب دارد و میزان بارندگیها هم در سال جاری 61 درصد میباشد. آقای تکل در مورد اقدامهای این وزارت در قسمت حل مشکلات آب در کابل صحبت کرد و گفت که بند شاه توت و شاه وعروس در دستور کار این وزارت قرار دارد.
به گفته او، مشکلات بند شاه توت رفع شده و در آینده نزدیک کار این بند توسط کشور هند آغاز و تا 5 سال دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. او خاطر نشان کرد که با ساخت بند شاه توت و بند شاه و عروس مشکلات کم آبی در کابل مرفوع خواهد شد.