صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع: حمله گسترده طالبان بر شهر غزنی عقب زده شد

وزارت دفاع: حمله گسترده طالبان بر شهر غزنی عقب زده شد

وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که حمله گسترده گروه طالبان بر شهر غزنی عقب زده شد و این گروه متحمل تلفات سنگین، شدند.
شورشیان وابسته به گروه طالبان شب جمعه (19 اسد) حوالی ساعت 10 نیمه شب، از چند نقطه به شهر غزنی حمله کردند و برای ساعاتی، چند نقطه از شهر را تسخیر کردند.
وزارت دفاع ملی روز جمعه 19 اسد با نشر خبرنامهای نوشته است که "دشمنان مردم افغانستان که میخواستند شهر باستانی غزنی را به خاک و خون بکشانند، با مقاومت شدید نیروهای دفاعی و امنیتی مواجه شدند و نتوانستند نقشه شان را پیاده کنند." در خبرنامه نوشته شده است که دشمنان از شهر غزنی بیرون رانده شدند و حدود 150 تن کشته و زخمی از آنها به جا مانده است. لوای قول اردو در غزنی نیز با نشر خبرنامهای مدعی شده که در درگیریهای غزنی بیش از ۷۵ جنگجوی طالبان کشته شدهاند.
وزارت دفاع در خبرنامهاش نوشته: دشمن در ناحیه چهارم شهر غزنی و مناطق (پی آر تی) در خانههای مردم جابهجا شده بودند و بر نیروهای امنیتی فیر میکردند.
عارف نوری، سخنگوی والی غزنی نیز گفته است که شورشیان گروه طالبان در نزدیکی فرماندهی پولیس غزنی وارد یک بازار شده از آنجا به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی میکردند که ساعتی بعد توسط نیروهای امنیتی عقب زده شدند.
هر چند وزارت دفاع در خبرنامهاش آماری از تلفات نیروهای امنیتی نداده است، اما مسئولان شفاخانۀ ولایتی غزنی گفتهاند که 14 کشته و 22 زخمی به این شفاخانه منتقل شدهاند. به گفته آنها، در میان زخمیها، سه غیرنظامی وجود دارد. غزنی یکی از ولایتهای ناامن کشور که گروه طالبان در بخشهای آن فعال است. این گروه در سال جاری بر چندین ولسوالی این ولایت حمله کردهاند و بعضی از این ولسوالیها را سقوط دادهاند.
طالبان بر حمله بر ولسوالیها، امنیت شهر غزنی را نیز بارها برهم زدهاند، حتی در در جریان سفر وزیر دفاع ملی به این ولایت، آنها چند راکت بر شهر غزنی فیر کردند که بعضی از آنها در نزدیکی نشست وزیر دفاع با مقامات امنیتی غزنی فرود آمده و چند تای آن به ساختمان ولایت غزنی، اصابت کرد.
نمایندگان مردم غزنی در مجلس بارها از بدتر شدن وضعیت امنیتی ولایت غزنی و سقوط این ولایت به دست گروه طالبان هشدار داده بودند.
آنها از مقامات حکومت میخواستند که برای تأمین امنیت این ولایت و جلوگیری از گسترش نفوذ گروه طالبان، تدابیر جدی روی دست گیرند.