صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمایت مالــی عزیزی بانــک از برنامۀ ارتقای ظرفیت زنان

 حمایت مالــی عزیزی بانــک از برنامۀ ارتقای ظرفیت زنان

عزیزی بانک در ادامۀ فعالیتهای اجتماعی خویش، ایـنبار نهـاد کمپایـن بـیـنالمللی زنان را در هماهنگی با وزارت امور زنان حمـایت مالی کـرد و مبلـغ ده هـزار دالـر امریکایی را جهـت حمایـت از زنـان تجـارتپـیـشـه به آنـان اهـداء نمود.
این برنامه که در ولایـتهای پـروان، پنجشیـر و بامیان توسط نهـاد کمپــاین بیـناللمـلی زنان به اجرا در میآید، قرار است زنان تجارتپیشه را در ولایتهای یادشده در ارتباط به رشـد پیـشه و کارزار تجاری شان آموزشهای فنی بدهد، تا آنان بتوانند با اطلاعات دربارۀ منابـع مالی و چگونگی آغاز تجارت در رشد اقتصاد خانواده و کشور شان سهیم شوند. برنامۀ یادشده توسط وزارت امور زنان در هر مرحله، نظارت و ارزیابی میشود.
در هـمایشـــی کــه بـــه همـین منــاسبـت به تاریخ ۲۴ ثـــور ۱۳۹۷ بـرگـزار شــده بــود، محترم عبدالفتاح کریمی معـــاون اجــرایی عـــزیـزی بـانــک در آغـاز سخــنرانی شــان گفتند: «عزیزی بانک علاوه بر انجام فعالیتهای مؤثر در عـرصۀ مـالـی و اقتصــادی و ایجـاد زیرساختها برای توسعۀ همه جانـبۀ اقـتـصاد کشـور، رسالت اجتمـاعی را نـیـز در اولویت برنامههای خویش قرار دادهاست.» آقای کریمی افزود که زنـان به عـنوان نیمی از پیکر جامعه، نه تنهـا موضوع و هـدف هـر برنـامـۀ توسـعهیی به شـمـار میرونـد، بـلکه عامل نیرومندی در رشد و پیشرفت جامعه استند.
سپس خانم نسرین رفیق، رییس نهاد کمپاین بینالمللی زنان در افغانستان در آغاز صحبتهایش دربارۀ برنامه و چگونگی اجرای آن اشاره کرد و سپس این کمک عزیزی بانک را از اقدامات پر خیر و برکت بر شمرد و افزود که این کمکها در جهت تـوانـمنـد سـازی زنـان نتایج مثـبـتی در پی خـواهد داشـت.
در ادامــه، محترم محــمد اسماعیل رحیمی، معـیـن پـالیـسی و مسـلکی وزارت اقتصاد، محترمه سعـیده مژگان مصطفـوی، معین توریزم وزارت اطلاعـات و فـرهنگ، محترمه وژمه صافی، وکیل پارلمان، محترمه شکیلا نظری، رییس اطلاعات عامۀ وزارت امور زنـان پیهم سخـنرانی کردند و دربارۀ مشکلات و چالـشهایی که وضعیـت اقـتـصادی را نا هنجار میسازد، بحث کردند. ایـن بزرگان در ختـم سخنـرانیهای شـان از ایـن اقـدام نـیک عـزیـزی بانک پشتیبانی کـرده و افـزودنـد که این عـمـل عـزیـزی بانک در سکـتـور خصوصی بیسابـقـه است.