صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

باشنده‌گان بلخ: فعالیت طالبان در ۳ ولسوالی افزایش یافته‌است

 باشنده‌گان بلخ: فعالیت طالبان در ۳ ولسوالی افزایش یافته‌است

باشندهگان بلخ از افزایش حضور و فعالیت طالبان مسلح در ولسوالیهای چهاربولک، چمتال و شولگره ابراز نگرانی داشته و مسئولان محلی را به بیتوجهی به وضعیت امنیتی این ولایت متهم میکنند.
ساکنان ولسوالیهای چهاربولک، چمتال و شولگره ولایت بلخ شکایت دارند که طالبان مسلح اکثریت ساحات تحت تسلط حکومت را تصرف کرده و قرارگاههای موقت برای خود ساختهاند.
به گزارش رادیو آزادی، ساکنان ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ میگویند که بجز مرکز ولسوالی و قریه بیست پیکال، تمامی ساحات در کنترول طالبان اند و نیروهای دولتی نیز تا کنون اقدامی انجام ندادهاند.
گودر خان یکی از ساکنان ولسوالی چهاربولک در مورد گفت: " تمام چهاربولک به دست طالبان افتادهاست، نیروها بدون مقاومت ساحات را ترک کرده، تنها بیست پیکال نیروهای کنده کنده زد و خورد دارند در دیگر ساحات همه طالبان حکم روایی دارند."
ساکنان ولسوالی چهاربولک بلخ میگویند که طالبان آنان را مجبور به ترک ساحات مسکونی شان نموده و در اکثر مناطق نیز ماین فرش کردهاند.
باشندگان ولسوالیهای چهاربولک و چمتال ولایت بلخ مدعی هستند که نیروهای پولیس محلی در اکثر مناطق بدون هیچگونه درگیری مسلحانه ساحات تحت تسلط خود را به طالبان تسلیم نمود و فرار کردهاند.
باشندگان ولسوالی چمتال بلخ میگویند که در ساحه جر قلعه و کوههای البرز هم اکنون نیروهای دولتی با طالبان مسلح درگیر جنگ هستند.
آنان ادعا دارند که به اثر اصابت مرمیهای هاوان و راکتهای حکومتی بر منازل مسکونی مردم خانههای شان را ترک کرده و فراری شدهاند.
محمد ضابط یکی از بزرگان قومی این ولسوالی در رابطه گفت: " خط جنگ هم اکنون در ساحه جر قلعه و ساحات مربوط به کوه البرز است، فعالیت طالبان خیلیها زیاد شده و نیروهای دولتی هم منازل مسکونی را هدف قرار میدهند، مردم مجبور به فرار اند."
ولسوالی شولگره که هم مرز با ولسوالیهای چهاربولک و چمتال بلخ قرار دارد نیز از فعالیت طالبان مسلح شکایت داشته و میگویند که نیروهای مسلح ضد حکومت در این ولسوالی شبنامه پخش میکنند.
با وجود افزایش نا امنیها در ولسوالیهای چهاربولک، چمتال و شولگره بلخ مسئولان امنیتی میگویند که به زودی عملیات نظامی در این ولسوالیها راه اندازی خواهد شد.
شیر جان درانی سخنگوی پولیس بلخ با تأیید حضور گسترده طالبان در این ولسوالیها میگوید که قوت های افغان برای تصفیه این ساحات از وجود مخالفین آمادگی دارند.
وی گفت: " ما به همه ساحات هم چهاربولک، هم چمتال و هم با تفاهم با جوزجان در برنامه خود گرفته ایم، یک پلان دقیق وجود دارد اما راز امنیتی را نباید افشاء کرد. عملیات کماندو خیلی زود راه اندازی میشود." این در حالیست که با فرا رسیدن فصل بهار فعالیتهای طالبان مسلح در ولایات همجوار بلخ یعنی جوزجان و سرپل نیز بیشتر از گذشته شدهاست.