صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح قانون دسترسی به اطلاعات در کمیته قوانین کابینه نهایی شد

طرح قانون دسترسی به اطلاعات در کمیته قوانین کابینه نهایی شد

دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری اعلام کرده که طرح قانون دسترسی به اطلاعات در جلسه اختصاصی کمیته قوانین کابینه نهایی شده است.
بر اساس خبرنامه دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، جلسه اختصاص کمیته قوانین کابینه برای بحث روی برخی از ماده ‎‌های قانون دسترسی به اطلاعات، دیروز شنبه 19 حوت برگزار شد.
دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری گفته است که این طرح قبل از این نیز یکبار نهایی و به جلسه کابینه ارائه شده بود، اما بر اساس فیصله کابینه، برخی از مادههای این طرح قانون باید دوباره مورد بررسی قرار میگرفت.
 در جلسه دیروز کمیته قوانین روی مواردی چون تعداد اعضای کمیته گزینش برای تعیین اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تعداد اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تدویر جلسات و تطبیق تصامیم کمیسیون، مسایل بودجوی، وظایف وصلاحیت های کمیسیون دسترسی به اطلاعات، بحث و تصمیم نهایی گرفته شد.
بر اساس این طرح قانون، کمیسیون دسترسی به اطلاعات از لحاظ اجرایی مستقل است. بودجه این کمیسیون در موافقه با حکومت ترتیب میشود، اما این کمیسیون در مصرف آن دست باز دارد و مستقلانه عمل میکند.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات، تأمین شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع رسانی و مشارکت مردم در حکومتداری و حساب دهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری، تهیه شده است.
قانون دسترسی به اطلاعات در ماه قوس سال 1393 توشیح شده بود، اما در سال جاری برخی از مادههای آن تعدیل شد و اکنون کمیته قوانین کابینه با آوردن تعدیل در شماری از مادههای این قانون و همچنین تنظیم وظایف و مسئولیتهای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، آن را نهایی کرده و از سوی وزارت عدلیه کشور به جلسه کابینه ارائه خواهد شد.
همچنین در جلسه دیروز کمیته قوانین، برخی از مادههای طرح تعدیل قانون تحصیلات عالی ملکی مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد.
در این جلسه روی مواردی چون شرایط پذیرش در کادر علمی، مکلفیت های اعضای کادر علمی، شرایط ترفیع و تثبیت رتبه علمی کادر علمی و دیگر موضوعات مورد نظر کابینه، بحث و تبادل نظر صورت گرفته واین طرح تعدیل نهایی گردید.