صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله عبدالله: زنان در انتخابات آینده باید سهم گسترده داشته باشند

عبدالله عبدالله:  زنان در انتخابات آینده باید سهم گسترده داشته باشند

عبدالله عبدالله که روز سهشنبه «۲۴ دلو ۱۳۹۶» در سیمینار یک روزه تحت عنوان "رویکردهای مختلط پوهنتون امریکایی افغانستان در مورد پیشرفت زنان" سخنرانی میکرد از زنان خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ میلادی سهم گسترده داشته باشند.
به گزارش رادیو آزادی، وی گفت: "زنان در انتخابات سهم فعال بگیرند، در عین حال در انتخابات گذشته ۴۰ درصد رأی دهندهگان زنان بودند امیدوار هستیم که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سال آینده و همچنان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ میلادی زنان نقش بیشتر و بهتر را ادا کنند."
قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات، ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۷ هجری شمسی را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالیها تعیین کرده بود، اما به تازگی گفتهاست که ممکن این تاریخ به عقب افتد و قرار است تا انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ میلادی برگزار گردد.
عبدالله عبدالله افزود که طی ۱۷ سال گذشته زنان افغان در بخشهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و سایر بخشها پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند، اما بهگفته وی این پیشرفتها هنوز هم بسنده نمیباشد.
این در حالی است که وزارت امور زنان افغانستان میگوید، هماکنون سهم زنان در بخشهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بخشهای دیگر به ۳۰ درصد رسیدهاست.
رئیس اجرائیه افغانستان همچنان گفت که در حال حاضر زنان افغان به سطح وزیر، سفیر، معین و بستهای مختلف دولتی ایفا وظیفه میکنند.
وی افزود که در روند صلح به زنان سهم قابل ملاحظه داده شده، اما در صلح با مخالفین مسلح هرگز دستآوردهای آنان قربانی نخواهد شد.
رئیس پوهنتون امریکایی افغانستان میگوید، تلاش دارد تا نسل آیندۀ افغانستان به ویژه دختران را تا سطح رهبری آموزش دهد.
کنت هالند در مورد هدف سمینار پوهنتون امریکایی افغانستان چنین میگوید: "سمینار یک فرصت خوب برای تبادله افکار و پالیسیها است، هدف این سمینار این است که در نهادهای افغانستان جندر که یک موضوع ملی است باید رعایت شود. تمرکز اصلی این سمینار بر این است که چطور میتوانیم در بخش رعایت جندر زنان افغان، کار کنیم." آقای هالند میافزاید که تلاش دارند تا برای زنان افغان زمینه حقوق مساوی را فراهم سازند. از سوی هم رئیس اجرائیه میگوید، برای رسیدن به حقوق مساوی در افغانستان راه بسا طولانی باقی مانده و تلاشهای حکومت نیز در زمینه جریان دارد.