صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی نورستان: پاکستان همچنان از طالبان در افغانستان حمایت می‌کند

والی نورستان: پاکستان همچنان از طالبان در افغانستان حمایت می‌کند

حافظ عبدالقیوم والی نورستان دیروز چهارشنبه 15 قوس، در یک نشست خبری در کابل گفت که پاکستان در مناطق تحت حاکمیت طالبان در آن ولایت، از این گروه پشتیبانی میکند.
والی نورستان در این نشست خبری شایعات مبنی بر حضور و فعالیت داعش در آن ولایت را رد کرد و افزود که در حال حاضر «حتا یک فرد از این گروه» در نورستان فعالیت ندارد. به گفتهی والی، علمای نورستان بر ضد این گروه فتوا نیز صادر کردهاند.
اما آقای عبدالقیوم گفت که با وجود بهتر شدن اوضاع امنیتی، پاکستان مانند گذشته از طالبان به هدف فعالیتهای تخریبی در آن ولایت پشتیبانی میکند.
او همچنان ادعاهایی را رد کرد که گویا تحریک طالبان پاکستان یا «تی.تی.پی» به رهبری ملا فضلالله در افغانستان حضور دارد. والی نورستان گفت، از طرف پاکستان ادعا شده که در افغانستان به ویژه در نورستان به تحریک طالبان پاکستان جا داده شده که این مسئله کاملاً بیاساس است.
در گذشته مقامهای پاکستانی همواره ادعا کردهاند که رهبران تحریک طالبان پاکستانی در ولایتهای کنر و نورستان حضور داشته و بر مناطق پاکستان حمله میکنند.  اما مقامهای حکومت افغانستان این ادعاها را بیبنیادخوانده و گفتهاند که تروریسم دشمن مشترک هر دو کشور است و باید با این پدیده مبارزهی مشترک صورت گیرد.