صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاکید سازمان ملل به مشارکت زنان در پروسه انتخابات

تاکید سازمان ملل به مشارکت زنان در پروسه انتخابات

افغانستانما: هیأت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید که در روز جهانی باز سال ۲۰۱۷ که در مورد زنان، صلح و امنیت در سراسر کشور برگزار شده بود، به تقویت مشارکت زنان پروسهی انتخابات تأکید شده است.
یوناما پس از تدویر برنامههای تجلیل از روز جهانی باز در سطح محلات، دیروز، چهارشنبه اول قوس، از این روز در کابل تجلیل کرد.
دفتر یوناما در کابل با فرستادن خبرنامهای به رسانهها نوشته است که در این برنامه، روی چالشهای که زنان به عنوان رایدهنده، کاندیدا و فعال انتخاباتی با آن مواجهاند، بحث شده است.
به نوشتهی خبرنامه، تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز چهارشنبه در نشست پایانی کمپاین امسال گفته است: «توانمندسازی سیاسی زنان برای انکشاف افغانستان ضروری است. مشارکت زنان در انتخابات به عنوان رای دهنده و کاندیدا، حیاتی است.»
آقای یاماموتو که ریاست هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) را نیز به عهده دارد گفته است، زمانی که از مشارکت زنان در انتخابات به گونهی کامل حمایت شود، «افغانستان فرصتهایی را برای استفاده از ظرفیت عالی زنان در سهمگیری در ایجاد قوانین و پالیسیهایی که میتواند بر زندگی زنان و دیگر افغانها تاثیر بگذارد را به دست میآورد.»
رییس یوناما در افغانستان، تأکید کرده که «برای حصول اطمینان» از مشارکت معنادار زنان باید تلاش و اقدامات جدی صورت گیرد.
در این برنامه تأکید به مشارکت واقعی زنان در انتخابات صورت گرفته است؛ اینکه زنان بدون تحت فشار قرار گرفتن، باید آزادی استعمال رأی به کاندیدان منتخب خودشان را داشته باشند و از سویی هم به فضای امنی که در آن جا بتواند رأی بدهد.
رییس یوناما در افغانستان گفته که دلسرد ساختن زنان از رای دادن و یا دلسرد ساختن آنها از مشارکت در انتخابات، در تضاد با قوانین ملی، حقوق بشری و بینالمللی قرار دارد.
بر بنیاد خبرنامه، در این نشست همچنان به دسترسی زنان به مراکز رأی دهی تأکید شده است که در مناطق دوردست کشور آنان بتوانند از حق رای شان استفاده کنند.
خبرنامه به نقل از ربکا تاورس، نماینده دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان مینویسد: «حفاظت و ترویج حقوق زنان برای مشارکت سیاسی به شمول انتخابات، نقش اصلی دولت است. من دولت افغانستان را ترغیب میکنم تا برنامههای امنیت حساس به جنسیت و انتخابات را تهیه و تطبیق نمایند، زیرا این موضوعات ملاحظات مهمی برای مشارکت زنان در انتخابات هستند.» تاورس همچنان گفته، نیاز است تا پتانسیل عظیم زنان را شناسایی شود و به صدای آنها با ایجاد محیطی که مشارکت شان را در فضای سیاسی و انتخابات ترغیب نماید، توجه صورت گیرد.
هدف تجلیل از روز جهانی باز که در سال 2010 نامگذاری شد، حمایت از گفتوگوها میان مقامهای ارشد سازمان ملل و نهادهای زنان در سراسر جهان در مورد تطبیق قطعنامه 1325 سال 2000 شواری امنیت ملل متحد و همچنان 7 قطعنامهی تعقیبی آن میباشد.