صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایندگان مجلس سنا طرح بودجه سال 1397 را غیرمتوازن خواندند

نمایندگان مجلس سنا طرح بودجه سال 1397 را غیرمتوازن خواندند

نمایندگان مجلس سنا با غیرمتوازن خواندن طرح بودجه ملی سال 1397 خورشیدی، پیشنهادهای خود را به وزیر مالیه ارائه کردند تا در در طرح بودجه اعمال شود. بودجه ملی سال 1397 بعد از تصویب کابینه، حدود دو هفته قبل به مجلس سنا فرستاده شده بود.
سناتوران، روز سهشنبه 30 عقرب، اکلیل حکیمی را به این مجلس فراخواندند و گفتند که طرح بودجه ملی 1397 پیچیده، غیرمتوازن و پر از اشتباه است.
آنان همچنین علت کاهش بودجه عادی و انکشافی را از وزیر مالیه پرسیدند و خواستار وضاحت در مورد این کاهش شدند. به گفتهی سناتوران،  در بودجه انکشافی 70 میلیارد افغانی و در بودجه عادی حدود 1.3 میلیارد افغانی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه به سناتوران گفت، بودجه به این علت پیچیده به نظر میرسد که از شیوهی جدید استفاده شده است. آقای حکیمی افزود، بودجه جدید، واضح و شفاف طرح شده و حسابدهی پروژهها در سطح ولسوالیها در نظر گرفته شده است. او تاکید کرد که در طرح بودجه سال 1397، پروژههای انکشافی برای چهار سال آینده پیشبینی شده است.
وزیر مالیه در مورد کاهش بودجه نیز گفت: "بودجه عادی به دلیل جلوگیری از خریداریهای تجملی 0.4 درصد کاهش یافته است." هر چند او دیروز از کاهش بودجه انکشافی چیزی نگفت اما هنگام معرفی بودجه به سنا گفته بود که پروژههای انکشافی خیالی را از بودجه ملی کشیده است.
وزیر مالیه همچنین غیرمتوازن بودن بودجه را رد کرد و گفت که در سال آینده، از طریق برنامه میثاق شهروندی در 2500 قریه در سطح کشور کار صورت میگیرد.
آقای حکیمی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد ولایت های کمتر انکشاف یافته گفت که در بودجه ملی 1397، به ولایتهای کمتر انکشاف یافته توجه بیشتر شده و بودجه آن نسبت سال 1396 دوبرابر افزایش یافته است.
 مجموع بودجه ملی، 1397 خورشیدی 357.6 میلیارد افغانی است که 267 میلیارد آن به مصارف عادی و 90 میلیارد آن به بخش انکشافی اختصاص یافته است.
گفتنی است که قرار است بعد از رد یا تایید سند بودجه، این طرح، امروز چهارشنبه به مجلس نمایندگان معرفی شود. صلاحیت تصویب بودجه به مجلس نمایندگان تعلق دارد.