صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در یک ماه گذشته 20 قضیه خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است

در یک ماه گذشته  20 قضیه خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است

افغانستانما: کمیتهی مشترک همآهنگی رسانه ها و حکومت برای تأمین امنیت و مصوونیت خبرنگاران دست آوردهای این کمیته را برای رسیده گی به مشکلات خبرنگاران و رسانه های کشور چشمگیر می داند و می گوید که از زمان ایجاد این کمیته تاکنون گام های زیادی در راستای کاهش چالش ها از سرِ راه رسانه ها و خبرنگاران کشور برداشته شده است.
 فهیم دشتی معاون کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت دیروز شنبه، 1 میزان، در یک نشست خبری گفت که پس از ایجاد این کمیته و تدویر نشست ها پیرامون بررسی مشکلات خبرنگاران و رسانهها به مشکلات زیادی رسیدگی شده است.
آقای دشتی گفت که تنها در یک ماه اخیر 20 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در سطح کشور ثبت شده است که تمامی این 20 قضیهی خشونت از سوی این کمیته رسیدگی شده است که این خشونتها بیشتر شامل تهدید و یک مورد اقدام به قتل یکی از خبرنگاران بوده است.
به گفتهی آقای دشتی پیش از این پروندههای خشونت علیه خبرنگاران چه در کمیتههایی که به حمایت از خبرنگاران ایجاد شده اند و چه در نهادهای عدلی و قضایی انبار میشد و به آن رسیدهگی نمیشد؛ اما اکنون هر قضیه در همان زمانی که اتفاق میافتد به آن رسیدهگی میشود.
تهیه و تصویب مقررهی طرز تأسیس رسانههای همگانی، ایجاد طرزالعمل تأمین امنیت و مصوونیت خبرنگاران، رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران در کوتاهترین زمان و تکمیل شدن اعضای شورای عالی رسانهها از مواردی است که این کمیته آن را از مهمترین دست آوردهای خود از زمان ایجاد کمیته تاکنون عنوان میکند.
بر بنیاد گفتههای آقای دشتی، اکنون کمیته مشترک همآهنگی رسانهها و حکومت در پی آن است تا یک طرزالعمل را ایجاد کند و از خبرنگارانی که تحت تهدید قرار دارند حفاظت صورت بگیرد و از سوی دیگر بین نهادهای امنیتی و خبرنگاران نیز همآهنگی به میان آید تا آنها در مواقع رویدادهای حملات تروریستی و مواقع اضطراری وظایفت و مکلفیتهای یکدیگر را بدانند و از خشونت علیه خبرنگاران جلوگیری صورت بگیرد.
از سویی هم، فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت، پیش از این وزارت مالیه گفته بود که رسانههای چاپی باید مالیات پرداخت کنند؛ اما رییس جمهوری در دیدار با فدراسیون خبرنگاران و رسانهها و اعضای کمیته مشترک همآهنگی حکومت و رسانهها تأکید کرد که رسانههای چاپی به کلی از پرداخت مالیه معاف هستند؛ البته در قانون رسانههای همگانی نیز تصریح شده است که رسانههای چاپی مالیه پرداخت نکنند.
وزارت مالیه قانونی را ساخته است که براساس آن رسانههای چاپی کشور را مکلف به پرداخت مالیه کرده است؛ در حالیکه قانون اخذ مالیات بر واردات با قانون رسانههای همگانی در تعارض قرار دارند.
به گفته آقای سانچارکی، رییس جمهوری کشور گفته در صورتی که قانون اخذ مالیات بر واردات با قانون رسانههای همگانی باهم در تعارض قرار داشته باشند، به قانون رسانههای همگانی ارجحیت داده شود و رسانههای چاپی از پرداخت مالیات معاف گردد.
آقای سانچارکی گفت، پس از هدایت رییس جمهوری در این باره، آنان از وزارت عدلیه و اداره امور ریاست جمهوری خواسته است تا به مادهی قانون اخذ مالیات بر واردات که رسانههای چاپی را مکلف به پرداخت مالیه میکند، تعدیلاتی را به میان آورند و این مشکل حل گردد. وی گفت همچنان از وزارت مالیه خواسته شده تا زمانی که این این ماده قانون تعدیلات وضع نگردد، روند اخذ مالیات از رسانهها به حالت تعلیق درآورده شود.