صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قانون بازنشستگي افسران اردوي ملي بازنگري ميشود

قانون بازنشستگي افسران اردوي ملي بازنگري ميشود

وزارت دفاع تصميم گرفته که قانون «امورذاتي افسران و درجه داران اردوي ملي «  کشور را بازنگري کند. به گفته وزرت دفاع اين کار زمانبر خواهد بود و نياز دارد که بعد از تغييرات به تصويب کابينه و مجلس نمايندگان برسد.
مهمترين بخش اين قانون مربوط به زمان بازنشستگي افسران و درجهداران اردويملي ميشود. در برخې گزارشها گفته شده که ممکن است سن بازنشستگي افسران و جنرالان تا ده سال کاهش يابد و 13 هزار درجهدار از آن متاثر شوند ولي وزارت دفاع آنرا رد کرد.
در قانون فعلي زمان بازنشستگي براي درجه داران سن 50 الي 52 سال ذکر شده، براي افسران نيز سن 60 سال در نظر گرفته شده و براي جنرالها نيز با توجه به درجه آنان از سنين 65 الي 70 سال قيد شده است.
دولت وزيري، سخنگوي وزارت دفاع افغانستان ميگويد که هدف از اين تغييرات اين است که اين قانون پاسخگوي نياز زمان باشد. او گفت که کمیسیونی در وزارت دفاع تشکیل شده تا این قانون را بررسی کند و اصلاحات لازم را در آن وراد کند تا پاسخگوی خواستهای کنونی اردوی افغانستان باشد.
آقای وزیری گزارشهایی را که گفته شده بود سن بازنشستگی جنرالان ارتش حدود ده سال کاهش و به ۵۵ سال خواهد رسید، نادرست خواند و گفت که هنوز در این درباره تصمیمی گرفته نشدهاست.  باتوجه به اینکه هنوز دولت تغییرات لازمی را در این قانون ایجاد نکرده ولی این کار وزارت دفاع  باعث واکنش شماری از شخصیتهای سیاسی و همچنین صاحب نظران نظامی شدهاست.
امرالله صالح، رئیس پشین امنیت ملی در صفحه فیسبوکش نوشته است: «از بازنشستگی و تقاعد افسران نیروهای امنیتی و دفاعی تشویش و نگرانی نداشته باشید. اگر این افسران محترم توانایی، تعهد و انگیزه میداشتند وضع کشور بهتر میبود. به همین اکتفا می کنم ورنه در مجلس رندان چه خبر نیست که نیست.»
عتیقالله امیر خیل، آگاه نظامی معتقد است که قانون کنونی جوابگوی نیاز اردویملی افغانستان است و تغییرات در این قانون میتواند باعث مشکلات برای اردویملی شود.
او افزود که تشکیل یک اردو و ایجاد نیروهای مسلح به موضوعاتی همانند اقتصاد و جفرافیا، کشورهای همسایه و وضع بینالمللی همان کشور بستگی دارد و رتبههای نظامی نیز بر این اساس است. آقای امرخیل گفت که جنرالان کنونی تجارب جنگی و انرژی لازم را برای مبارزه دارند. وقتی که جنرال جدید مقرر میشود باید برای جنرال سابق نیز معاش کامل او پرداخت شود که از نظر اقتصادی برای افغانستان پرداخت دو حقوق برای یک پست مقرون به صرفه نیست.
او بر این باور است: به دلیلی که افغانستان کشوری در حال جنگ است و برای افسران جدید باید جای خالی شود و به این شکل که ۵ هزار نفر را از خدمت کنار گذاشته شود، اشتباه بزرگی است و اردوی افغانستان را ضعیف خواهد کرد.
این جنرال سابق وزارت دفاع گفت که این قانون نظر به زمان باید تعدیل شود، ولی اکنون زمان آن نیست و افغانستان نیاز به جنرالهایی با تجربه دارد. ( بی بی سی)