صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ديده بان محيط زيست: افغانستان زير خط تهديد زيان تغييرات اقليمي قرار دارد

ديده بان محيط زيست: افغانستان زير خط تهديد زيان تغييرات اقليمي قرار دارد

بنیاد دیده بان محیط زیست می گوید که افغانستان از جمله کشورهایست که زیر خط تهدید زیان های تغییرات اقلیمی قرار دارد.
بنیاد «دیده بان محیط زیست و عمل» دیروز در بخش اقلیم افغانستان تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی را در کشور نگران کننده خواند و خواهان اقدامات جدی در این زمینه شد. مسئولین این بنیاد روز سه شنبه طی نشستی در کابل گفتند که سه سکتور عمده یعنی آب، جنگلات و زراعت در افغانستان از تغییرات اقلیمی بیشتر متضرر شده اند. آنان از حکومت می خواهند تا در زمینه مبارزه علیه تاثیرات منفی گرمایش زمین برنامه ها و میکانیزم های جامعه را ترتیب داده و مردم را از خطرات این پدیده نجات دهد.
عظم دوستی رئیس برنامه های عمل دیروز در بخش اقلیم روز سه شنبه گفت که برای مبارزه موثر علیه تغییرات اقلیمی نیاز به هماهنگی و همکاری ادارت سکتوری است.
وی افزود: «در تمام ادارت سکتوری نیاز به این است که ما یک دستورالعمل مشخص برای جامعه تنظیم کنیم تا بتوانیم پاسخگوی اثرات تغییر اقلیم در جامعه خود باشیم.»
اقای دوستی می گوید، از این که افغانستان یک کشور زراعتی است و زنده گی بیشتر مردم آن به زراعت وابسته است بنا به گفته وی تغییرات منفی اقلیمی می تواند روی اقتصاد افغان ها نیز تاثیر سو گذارد و سطح فقر را درین کشور بلند ببرد.
به اساس معلومات دیده بان محیط زیست افغانستان، به دلیل بلند رفتن درجه حرارت و گرمایش زمین محصولات زراعتی بخصوص حاصلات حبوبات کاهش یافته و این موضوع می تواند عامل فقر در جامعه گردد.
به گفته مسئولین این بنیاد، افغانستان از یک سو متاثر از زیان های اقلیمی بوده و از طرف دیگر یک کشور عقب مانده از لحاظ مبارزه با تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی می باشد.
در این حال عباس بصیر مشاور رئیس جمهور در خصوص محیط زیست می گوید، با آن که برای مبارزه با تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی برخی اقدامات صورت گرفته اما به گفته وی این اقدامات بسنده نمی باشد.
وی افزود: «افغانستان از جمله آسیب پذیرترین کشور هاست و در عین حال کمترین آماده گی را برای مقابله با آن دارد بر اساس تحقیقات یک دانشگاه امریکایی افغانستان آسیب پذیرترین کشور آسیا و چهاردهمین کشور آسیب پذیر جهان در مقابل تغییرات اقلیمی است و ما ظرفیت های کافی نداریم.»
از سوی هم اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که از هشست سال گذشته تا کنون برخی میکانیزم ها را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته و کار در این زمینه به همکاری متخصصین داخلی و خارجی به پیش می رود.( رادیو آزادی)