صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سيستم خدمات الکترونيکى براي ماليه دهندگان بزرگ فعال گرديد

سيستم خدمات الکترونيکى براي ماليه دهندگان بزرگ فعال گرديد

وزارت ماليه کشور، به هدف جلوگيری از فساد اداری، ضياع وقت و ايجاد سهولت برای ماليه دهندگان بزرگ «سيستم خدمات الکترونيکی»را ايجاد کرد. عبدالحبيب ځدران رييس عمومی عوايد وزارت ماليه، دیروز در مراسم افتتاح اين سيستم در کابل گفت که با راه اندازی اين سيستم، ديگر نياز نيست که ماليه دهندگان بزرگ، به بخش عوايد مراجعه کنند. موصوف افزود که پس از اين، مالیه دهندگان می توانند بدون مراجعه به بخش عوايد وزارت ماليه، اظهارنامه (فورم مشخصات ماليه دهنده) را از ويب سايت دريافت (دانلود) نموده و بعد از خانه پُری به شکل آنلاين دوباره ارسال نمايند. وی علاوه کرد: «قبل از اين ماليه دهندگان، عوايد و مصارف خويش را روی کاغذ اظهار می داشتند که هم باعث ضياع وقت می شد و هم زمينه فساد اداری فراهم می گرديد؛ اما پس ازاين نحوه ارايه معلومات به صورت الکترونيکی انجام می شود.»  به گفته او، اين سيستم پيشرفته به گونه اى تنظيم شده که هرگاه ماليه دهندگان، عوايد و مصارف خود را درج سيستم کنند، آناً مشخص می شود که ملزم به پرداخت چه مقدار ماليه می باشند و می توانند آن را در حساب بانکی اين اداره جمع کنند.
ځدران خاطرنشان کرد که در مرحلۀ اخير اظهارنامه که توسط ماليه دهنده خانه پری شده، مورد بررسی و ارزيابی قرار می گيرد تا صحت موضوع تصديق گردد. رييس عمومی عوايد وزارت ماليه گفت که يکی از مزايای اين سيستم، جلوگيری از ضياع وقت و رو در رويی فزيکی کارمند با ماليه دهنده می باشد که اين امر نيز براى از بين بردن فساد اداری کمک می کند. به گفته وی، در مجموع ٥٠٠ ماليه دهنده بزرگ در وزارت ماليه ثبت می باشند؛ اما در حال حاضر ٣٠٠ شرکت آن فعال می باشند و امسال می توانند از اين سيستم استفاده کنند و سال آينده ماليه دهندگان متوسط و کوچک نيز از سيستم يادشده می توانند  مستفيد گردند. بر پايه معلومات ځدران، شرکت هايی که حجم تجارت شان در سال بيش از ٣٠٠ ميليون افغانی باشد، شامل ماليه دهند گان بزرگ می شوند. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنايع افغانستان، در نشست دیروز ضمن استقبال از افتتاح سيستم خدمات الکترونيکی ماليه دهندگان بزرگ، حمايت خود را از اين سيستم اعلام داشت. وى گفت که ساده سازی سيستم های مالياتی، باعث تحکيم روابط دولت با سکتور خصوصی می شود و شفافيت به ميان می آيد و با ايجاد چنين سيستمی، از رو در رويی ماليه دهنده و کارمند جلوگيری به عمل می آيد و سطح فساد اداری کاهش می يابد و اين یک اقدام ارزشمند است. ( پژواک)