صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئيس جمهور: توزيع تذکره الکترونيکي به زودي آغاز ميشود

معاون رئيس جمهور: توزيع تذکره الکترونيکي به زودي آغاز ميشود

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که روند توزیع تذکرههای الکترونیکی تا کمتر از یک ماه دیگر در شهر کابل پایتخت کشور آغاز خواهد شد.
آقای دانش دیروز سه شنبه، ۳۱ اسد، در  جلسه امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت معارف و سایر ادارات دولتی گفت که آمادگیهای لازم برای توزیع تذکرههای الکترونیکی گرفته شده است. او گفت که گامهای بلندی در این زمینه برداشته شده و پنج مرکز توزیع تذکره از سوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در شهر کابل ایجاد گردیده است.
به گفته معاون رئیس جمهور حکومت به منظور تسریع روند توزیع تذکرههای الکترونیکی، اداره ثبت احوال نفوس را از چوکات وزارت داخله جدا و تبدیل به یک اداره مستقل کرد.
آقای دانش گفته است که مسئله درج قومیت افراد در تذکره الکترونیکی به استر محکمه ارجاع شده و با نهایی شدن این مسئله و اعلام رای نهایی استر محکمه، روند توزیع تذکرههای الکترونیکی آغاز خواهد شد.
توزیع تذکره الکترونیکی از وعدههای اصلی حکومت وحدت ملی به منظور آوردن شفافیت در انتخابات آینده بود. اکنون مقامات حکومت میگویند که روند توزیع این تذکرهها به زودی آغاز میشود.
ثبت نام اقوام در تذکره نیز یکی از موضوعات جنجالی بود. بسیاری از شهروندان از حکومت میخواستند که نام قوم افراد در تذکره الکترونیکی ذکر شود، اما شماری هم مخالف این موضوع بود.
حکومت این مسئله را به استر محکمه واگذار کرده تا با تفسیر مادههای قانون در این مورد تصمیم بگیرد. معاون رئیس جمهور میگوید با اعلام این تصمیم از سوی استر محکمه، روند توزیع تذکرههای الکترونیکی نیز آغاز خواهد شد. اما هنوز مشخص نیست که استر محکمه نظر خود در این مورد را چه زمانی اعلام میکند.