صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی سرپل: نیروهای تازه‌نفس برای پس گرفتن میرزاولنگ رسیده‌اند

والی سرپل: نیروهای تازه‌نفس برای پس گرفتن میرزاولنگ رسیده‌اند

والي سرپل در شمال کشور گفته که نيروهاي تازهنفس به اين ولايت رسيده و براي بيرون راندن گروه طالبان از منطقه ميرزااولنگ آماده ميشوند.
ظاهر وحدت، والي سرپل، به خبرنگاران گفت که جنرال مرادعلي مراد، معاون وزير داخله و محمدشريف يفتلي، درستيز و فرماندهان ارشد اردو در شمال وارد سرپل شدهاند.
آقاي وحدت افزود که اين مقامها سرگرم برنامهريزي براي اجراي عمليات نظامي عليه طالبان در منطقه ميرزااولنگ هستند، ولي نگفت که اين عمليات چه زماني آغاز خواهد شد.
او ابراز تاسف کرد که دولت مرکزي به درخواستهاي مکرر او براي اعزام به موقع نيرو به منطقه پاسخ مثبت نداد، ولي دليل آن را روشن نکرد.
والي سرپل گفت که او حتي پيش از ورود طالبان به منطقه ميرزااولنگ هشدار داده و خواستار اعزام نيروهاي بيشتر به منطقه شده بود، چرا که به گفته او، نيروهاي محلي توانايي کافي در اختيار نداشتند.
آقاي وحدت افزود که تا حال بيش از 450 خانوادهاي که از اين منطقه آواره شدهاند، به شهر سرپل رسيده و به حدود 400 خانواده کمک شده، اما بقيه آنها هنوز نياز به کمک دارند. به گفته او، هنوز هم شماري از خانوادهها در ميرزااولنگ «گروگان» طالبان هستند.
والي سرپل گفته که درباره کشتار ميرزااولنگ آمار جديدي در دست نيست، اما برخي منابع گفتهاند که ممکن است آمار افراد کشتهشدهها بيشتر از آن باشد که تا حال گزارش شده است.
گروه طالبان روز يکشنبه (15 اسد) منطقه ميرزااولنگ، در ولسوالي صياد را به کنترل خود درآورد و به دنبال آن مقامهاي محلي گفتند که اين گروه 52 غيرنظامي را به صورت «فجيعي» کشته است.
يکي ساکنان ميرزااولنگ، که ميگويد يک برادرش کشته و خودش به شهر سرپل آواره شده، گفت گروه طالبان کودکان، زنان و پيرمردان را هم کشته است.
روز دوشنبه محمد اشرف غني، رئيس جمهور گفت که نيروهاي امنيتي انتقام «فاجعه قتل عام» ميرزااولنگ را از عوامل اين کشتار خواهند گرفت.
کشتار ميرزااولنگ در رسانههاي خبري و شبکههاي اجتماعي بازتاب گستردهاي داشته و برخي از کاربران اين شبکهها از دولت انتقاد کردهاند که نيروهاي امنيتي کافي و به موقع به منطقه نفرستاده است.
بسياري از اين کاربران کشتار ميرزااولنگ را «نسلکشي» خواندهاند. پيشتر، دفتر رياست جمهوري هم آن را «جنايت عليه بشريت» دانسته است. ( بي بي سي)