صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فعالان مدنى: کشتار میرزاولنگ جنایت ضد بشری است

فعالان مدنى: کشتار میرزاولنگ جنایت ضد بشری است

ده ها تن در ولايات کابل و باميان، نسبت به کشتارغيرنظاميان در منطقه ميرزا اولنگ ولايت سرپل، اعتراض نموده و مى گويند که وقوع اين فاجعه، ناشي از ضعف حکومت بوده است. آنها ميگويند اين کشتار يک جنايت ضد بشري است و بايد با عاملان آن پاسخ بالمثل داده شود. مهدي مبشر رييس نهاد موسوم به «نهاد حرکت شهروندي»، که ديروز در نشست خبري در کابل صحبت مي کرد گفت که کشتار غيرنظاميان که ازسوى مخالفان مسلح در منطقه ميرزا اولنگ ولايت سرپل صورت گرفته، يک جنايت بشري است. وي افزود: «اين جنايت ناشي از ضعف حکومت ما بود، حکومت مسوول حفظ جان مردم است؛ اما متاسفانه که تاکنون به هيچ يک از وعده هايش عمل نکرده و به همين دليل هر روز مردم بي گناه ما کشته و زخمي مي شوند.»
موصوف، از حکومت خواست که هرچه عاجل، عملياتي را به منظور خارج کردن منطقة ميرزا اولنگ، از تصرف مخالفان مسلح آغاز و مردم را از گروه مخالفان مسلح، آزاد کند. مرتضي صارم يکتن از فعال مدني و باشنده منطقه ميرزا اولنگ، گفت: «منطقه ميرزا اولنگ، يک منطقه استراتژيک ولايت سرپل است که مخالفان مسلح، با حضور شان در اين منطقه مي توانند ولايت را نيز تصرف کنند.» اين باشنده محل، با انتقاد از عدم توجه حکومت و وکلاي سرپل براي نجات مردم، گفت که حکومت نبايد در برابر ظلم و ستم تروريستان کوردل، به محکوم کردن فجايع آنان اکتفا کند، بلکه بايد هرچه عاجل پاسخ  بالمثل به عاملان اين فجايع بدهد. از سوي ديگر شبکه نهادهاي جامعه مدني افغانستان، نيز طي نشست خبري در کابل، کشتن غيرنظاميان را در منطقه ميرزا اولنگ سرپل، يک جنايت بزرگ و نابخشودني خوانده، از حکومت خواست که هرچه عاجل عاملان فاجعه و افرادي را که در وظايف شان سهل انگاري کرده اند، مورد پيگرد قانوني قرار بدهد.
سيد ناصر موسوي، يکتن از اعضاي شبکه نهادهاي جامعه مدني افغانستان، با بيان اينکه مخالفان مسلح، مرتکب جنايت سازمان يافته حقوق بشري شده اند، گفت: «از حکومت ميخواهيم که هرچه عاجل براي آزادسازي منطقه ميرزا اولنگ و مناطق همجوار آن، عمليات تصفيوي را راه اندازي و از عاملان اين فاجعه انتقام بگيرد.» وي افزد: «در هيچ ادياني چنين کشتار و ظلم روا نيست، از مردم درد کشيده خود مي خواهيم که در يک صف واحد عليه دشمنان ايستاده شده و مسير نجات اين کشور، يعني وحدت و همدلي مردم افغانستان را در پيش بگيريم.» از سويي هم، ده هاتن از شهروندان باميان نيز نسبت به کشتار غيرنظاميان در منطقه ميرزا اولنگ ولايت سرپل، اعتراض کرده مي گويند که حکومت توان تامين امنيت را ندارد و مردم خود بايد براى تامين امنيت شان  اقدام کنند. اين معترضان،  که شامل اعضاي شوراها ي ولايتي، علما، مجاهدين، احزاب سياسي، فعالين مدني و  زنان ميشدند، کشتن افراد غيرنظامي را در منطقه ميرزا اولنگ و سکوت حکومت را در برابر اين قضيه به شدت محکوم نمودند.
صغرا عطايى يکتن از معترضان، گفت: «چنانچه همه مي دانند در ميرزا اولنگ قتل عام صورت گرفته است؛ اما دردبارتر از آن اين است که دولت پس از 70 ساعت هيچ اقدامي نکرد و مردم را در قتلگاه نزد قاتلان تنها گذاشته است.»
وي، با ذکر اينکه با اين عملکرد حکومت، مردم نااميد شده اند، گفت که مردم مجبور شده اند که خود شان از منطقه و ناموس  شان دفاع کنند. محمد سجاد محسني به نمايندگي از شوراي علما باميان گفت: «نفرستادن نيروهاي نظامي از سوي دولت براي مردم سوال بر انگيز است.» موصوف گفت: «مردم مسلمان افغانستان هرگونه دسيسة دشمنان را در مورد نفاق افگني خنثي مي کنند؛ اما با اينکه والي سرپل از حکومت مرکزي تقاضاي کمک مي کند و حکومت مرکزي پاسخگو نيست، اين موضوع نهايت موضوع را مشکوک  ومردم را نگران کرده است.»
مقامات محلي در سرپل گفتهاند که چهار روز قبل مخالفان مسلح پس از شکست دراين ولايت، دستکم 52 غيرنظامي را که کودکان و زنان هم مشمول آن بودند، در منطقة ميرزا اولنگ ولايت سرپُل کُشتند. براساس گفته هاي مقامات اين ولايت، مهاجمان ابتدا به يک پوسته بازرسي پوليس محلي حمله کردند و سپس وارد روستا شدند و غيرنظاميان را به گلوله بستند.
رييس جمهور کشور نيز گفته است که دشمنان مردم افغانستان با کشتار غير نظاميان، در منطقه ميرزااولنگ ولايت سرپل، نشان دادندکه هيچ مرزى را به رسميت نمى شناسند؛ اما نيروهاى امنيتى  انتقام اين « فاجعه قتل عام «را از عاملان  آن خواهند گرفت. از سوهى هم شاه حسين مرتضوى سرپرست دفتر سخنگوى رياست جمهور مى گويدکه در نشست ديروز کابينه رييس جمهور، به ويس برمك وزير دولت در امور مبارزه با حوادث، هدايت داد تا در هماهنگي با وزارت هاي سكتوري اقدامات عاجل براي رسيدگي به آسيب ديدگان رويداد اخير قريه ميرزا اولنگ در ولسوالي صياد ولايت سرپل انجام شود و همچنان براي وزارت ماليه هدايت داده شده تا منابع مالي را براي اين اقدامات تامين نمايد. ( پژواک)