صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: حتی نان سربازان دزدی می‌شود

رئیس جمهور: حتی نان سربازان دزدی می‌شود

رئیس جمهور غنی در کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیت گفت که فساد در نهادهای امنیتی باعث شده که ناامنی افزایش یابد و افزود که در دونیم سال گذشته متوجه شده است که حتی ازنان سربازان کشور دزدی میشود.
آقای غنی دیروز سه شنبه ۱۷ اسد، در این کنفرانس گفت که برای پیروزی در جنگ و تامین امنیت باید با فساد و قانونشکنی مبارزه جدی صورتگیرد.
او پذیرفت که فساد گسترده در نهادهای امنیتی وجود دارد و باعث شده است که دولت برای تامین امنیت شهروندان کشورناکام شود.
او گفت که در سفرم به هرات فاطمه قادریان از اعضای تیم دختران رباتیک افغانستان به من گفت که از تو یک درخواست ساده داشتم و آن امنیت خانوادهام بود، اما تو در تامین آن ناکام ماندی. او افزود که این دختر ما راست میگوید.
فاطمه قادریان هفته گذشته در حمله به مسجد جوادیه ولایت هرات پدر خود را از دست داد. او با تیم رباتیک افغانستان برای رقابت در این بخش به آمریکا سفر کرد و جایزه شجاعت در این بخش را بدست آوردند. رئیس جمهور در ادامه سخنرانی اش گفت که من نتوانستم به فاطمه قادریان توضیح دهم که ساختار ناکارآمد مدیریت در برخی دستگاههای امنیتی و ریشه دواندن فساد در آنها، باعث ناکامی در تامین امنیت شده است.
آقای غنی توضیح داد که فیصله کرده بود که غذای سربازان کشور به دلیل قرار داشتن در شرایط سخت، باید ۶۰۰ کالری از غذای سربازان آمریکایی بیشتر داشته باشد، اما وقتی با سربازان، بریدملان و افسران از نزدیک صحبت کرده، آنها گفتهاند که گاهی حتی نان ساده به آنها نمیرسد و تجهیزات و امکان در زمان مناسب در اختیار شان قرار نمیگیرد.
او افزود که در دونیم سال گذشته وقتی زیادی گذاشته است که از دزدی نان سربازان جلوگیری کند.
رئیس جمهور گفت شاید بپرسید این دزدی کار کیست؟  وی پاسخ داد که این دزدی کار کسانی است که با واسطه و فشار زورمندان و سهامداران و یا از راه فساد مقرر شدهاند.
او برای تایید حرفهایش به انتقادها از کمیته تدارکاتملی اشاره کرد و گفت دلیل این انتقادها این است که در دونیم سال گذشته زمینه اختلاس صدها میلیون دالر گرفته شده است.
برخی از رهبران سیاسی و اعضای ارشد حکومت در این اواخر رئیس جمهور را به انحصار قدرت متهم کرده بودند و گفته بودند که کمیته ملی تدارکات باعث شده که فساد پراکنده، متمرکز شود.
رئیس جمهور گفت که برای مبارزه با فساد، اصلاحات در سکتور امنیتی و دفاعی تنها انتخابی است که داریم. او گفت که عوامل فساد شناسایی شده و نحوه اجرای اصلاحات را نیز تشخیص داده است. او افزود که برای کوتاه کردن دست استفادهجویان از نهادهای امنیتی، نیاز به حمایت مردم دارد و مبارزه با فساد باید به یک گفتمانملی تبدیل شود.
آقای غنی خاطرنشانکرد که من، داکتر عبدالله رئیس اجرائیه و سرور دانش معاون ریاست جمهوری، تعهد قوی برای مبارزه با فساد داریم و با دیدگاه واحد در یک مسیر گام برمیداریم.
افزایش ناامنی و کشتار افراد ملکی باعث شده که انتقادات از حکومت و نهادهای امنیتی بصورت بیسابقه افزایش یابد. رئیس جمهور میگوید فساد یکی از دلایل عمده ناکامی در تامین امنیت است.
در پایان کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتور امنیتی و دفاعی، وزارت دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیتملی یک تفاهم همکاری در راستای مبارزه با فساد با لوی سارنوالی امضا کردند.