صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور براعمارسرک قره باغ - جاغوری تاکید کرد

معاون رئیس جمهور  براعمارسرک قره باغ - جاغوری تاکید کرد

سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري در جلسهاي با شماري از نمايندگان مردم غزني در پارلمان، والي غزني، وزير فوايد عامه و رئيس اداره تدارکات ملي، بر اعمار سرک قره باغ - جاغوري تاکيد کرده است.
اين جلسه ديروز شنبه، 24 سرطان، در دفتر معاونت دوم رياست جمهوري برگزار شده بود. در اين جلسه چگونگي اعمار راههاي مواصلاتي در ولايت غزني بررسي شده است.
سرک قره باغ - جاغوري با طول هشتاد و پنج کيلومتر، در چهار سال گذشته پنج بار از سوي وزارت فوايد عامه به داوطلبي گذاشته شده است، اما شرکتهاي واجد شرايط در داوطلبي اشتراک نکردهاند و اين امر باعث شده که اين پروژه تا کنون تطبيق نگردد.  اين سرک يکي از پروژههاي مهم توسعهاي و زيربنايي در ولايت غزني است. با اعمار اين سرک مشکل راههاي مواصلاتي پنج ولسوالي غزني کاهش مييابد.
معاون رئيس جمهور در اين جلسه گفته که هرچند که اين سرک به دليل مشکلاتي تا کنون اعمار نگرديده است، اما به دليل نيازمندي مردم، براي اعمار اين جاده بايد يک راه حل منطقي و معقول جستجو کنيم.
آقاي دانش به وزارت فوايد عامه دستور داده است که پيشنهادات مشخص خود در رابطه به اعمار اين سرک را به کميسيون تدارکاتملي ارائه کند تا در اين زمينه تصميم گرفته شود و کار قرارداد اعمار اين سرک آغاز گردد.
معاون رئيس جمهور همچنين گفته که کميسيون تدارکاتملي در حکومت وحدت ملي با کميسيون تدارکات ملي در حکومت قبلي قابل مقايسه نيست. او گفته در ساختار و ظرفيت اين نهاد از لحاظ قانون و مقررات شفافيت بوجود آمده است. آقاي دانش تاکيد کرده است که تمام پروژهها در اين کميسيون بصورت شفاف بررسي ميشود و بعد از آن در مورد آن تصميم گرفته ميشود. او گفت برخي اتهامها و شايعات راجع به کميسيون تدارکاتملي ناشي سوء برداشت و عدم آگاهي است.
غير استندرد و خاکي بودن راههاي مواصلاتي يکي از بزرگترين مشکلات برخي از ولسواليهاي ولايت غزني است. انحراف موترها از اين جادهها بارها باعث کشته و زخمي شدن باشندگان اين ولسواليها شده است.