صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پایان روند ثبت بیومتریک سربازان و افسران اردوی ملی

پایان روند ثبت بیومتریک سربازان و افسران اردوی ملی

وزارت دفاع اعلام کرده که روند ثبت اطلاعات بيومتريک همه افسران و سربازان اردوي ملي را به پايان رسانده است.
مقامهاي اين وزارت گفتهاند که با انجام اين روند ديگر هيچ سرباز «خيالي» (ناموجود) پيدا نشده که آمار واقعي پرسنل اردوي ملي را مخدوش کند. اردوي ملي افغانستان دستکم 195 هزار افسر و سرباز دارد و به گفته مقامهاي وزارت دفاع، تا حال مشخصات بيومتريک حدود 180 هزار نفر ثبت شده است. محمد رادمنش، معاون سخنگوي اين وزارت گفته که مشخصات ساير سربازان نيز تا دهم سرطان ثبت خواهد شد. معاون سخنگوي وزارت دفاع افزود که با اين کار حقوق ماهانه سربازان به حسابهاي بانکي آنها منتقل خواهد شد و زمينه فساد وجود نخواهد داشت.
او افزود با ثبت اطلاعات بيومتريک پرسنل اردوي ملي، ديگر سرباز خيالي وجود نخواهد داشت و همچنين فرصتي وجود نخواهد داشت که کسي از عبارت «سرباز خيالي» استفاده کند. آقاي رادمنش ميگويد سيستم ثبت مشخصات سربازان در تمامي واحدهاي بزرگ اردوي ملي نصب شده و از پايتخت مديريت ميشود.
پيشتر اداره بازرس کل آمريکا براي بازسازي افغانستان (سيگار) از وجود سربازان خيالي در اردوي ملي افغانستان خبر داده و از دولت اين کشور خواسته بود تا در اين مورد تحقيق کند. شماري از مقامات دولت افغانستان از جمله والي هلمند نيز گفته بود که «سربازان خيالي» در اردوي ملي وجود دارد. رسانهها و مقامهاي دولت افغانستان به سربازان و ماموراني «خيالي» ميگويند که در واقع وجود ندارند، اما نامهاي آنها در فهرست پرداختها و بودجه نهادهاي دولتي وجود دارند. ظاهراً نگرانيها درباره هدر رفتن داراييهاي دولتي به نام چنين سربازان وزارت دفاع را وادار کرد که در اين مورد تحقيق کند. مقامهاي وزارت دفاع گفتهاند که کار ثبت بيومتريک سربازان و افسران اردوي ملي به کمک متخصصان داخلي و خارجي انجام شده است. (بي بي سي)