صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پزشکان غور به اعتصاب شان پایان دادند

پزشکان غور به اعتصاب شان پایان دادند

بامداد ديروز (دوشنبه، 25 ثور) پزشکان شفاخانه ولايتيِ غور در يک اعتراض مسالمتآميز مدني، دست از کار کشيدند و دروازه شفاخانهي ولايتي اين ولايت را بستند.
اين پزشکان ميگويند که در واکنش به رفتار توهينآميز معاون دوم رياست امنيت ملي با کارمندان اين شفاخانه دست به اين کار زده بودند و خواهان به کيفر رسيدن معاون امنيت ملي از سوي نهادهاي عدلي و قضايي ميباشند.
به گفتهي اين پزشکان، محمد دريا باز، معاون دوم رياست امنيت ملي روز يکشنبه وارد شفاخانه شده و بدون موجب يکي از پزشکان اين شفاخانه را مورد توهين و تحقير قرار داده و بعد وارد اتاق عمليات شده بود.
اين تحصنکنندهها به رسانهها گفتند که محمد دريا باز، معاون دوم رياست امنيت ملي اين ولايت در کنارِ اينکه به يکي از همکاران آنها حرفهاي رکيک و زشت گفته بود، بدون اجازهي او وارد اتاق عمليات شده و به عيادت يکي از بستگاناش که تحت عمليات جراحي بوده است، رفته بود.
در همين حال، داکتر ضياءالدين ضمير و داکتر ظريفي دو تن از پزشکان شفاخانه ولايتي غور گفتند که آنها نه تنها اين بار؛ بلکه در گذشته نيز باربار از سوي زورمندان و مقامهاي محلي اين ولايت مورد توهين و تحقير قرار ميگرفتهاند.
کارمندان و پزشکان شفاخانهي ولايتي غور از حکومت و نهادهاي امنيتي ميخواهند که جلو قانونشکنيها و زورگوييهاي زورمندان محلي و مقامهاي بلندپايه دولتي در اين ولايت را بگيرد.
هرچند داکتر جمعه گل يعقوبي، رييس شفاخانه ولايتي غور گفته است که براي پايان بخشيدن و رسيدهگي قانوني به اين مشکل، تلاش خواهد کرد؛ اما محمددريا باز، معاون دوم امنيت ملي غور اتهامها بر خودش را رد کرده و گفته است که نهتنها به هيچ يکي از پزشکان توهين نکرده و بلکه شاهد برخورد بد و خلاف اخلاق پزشکي در برابر خودش بوده است.
معاون دوم امنيت ملي غور گفته است که او قرار بود به ديدارِ يک بيمارِ تازهعمليات شده به اتاق جراحي برود؛ اما پزشکان و داکتران موظف در شفاخانه ولايتي با او برخورد بدي کرده و اخلاق پزشکي را زير پا کردند.
برخوردهاي نادرست، تهديد و حتي لت و کوب داکتران و کارمندان ادارههاي ملکي از سوي افراد زورمند و محافظان مقامهاي بلندپايه حکومتي در افغانستان بيپيشينه نيست. همواره گزارشهايي از لت و کوب کارمندان ملکي ادارههاي دولتي، نهادهاي خصوصي و خبرنگاران در افغانستان منتشر ميشوند؛ اما به قضاياي آن تاکنون کمتر رسيدهگي شده است.
در ولايت غور نيز، اين بار نخست نيست که با پزشکان شفاخانه ولايتي از سوي يک مقام بلندپايه امنيتي برخورد بد صورت گرفته است؛ بلکه پيش از اين نيز بارها پزشکان اين شفاخانه مورد توهين و تحقير و حتا لت و کوب نيز قرار گرفتند؛ اما پزشکان شفاخانه غور گفتند که اين قضايا بدون هيچگونه پيگرد و رسيدهگي قانوني با ميانجيگري بزرگان قوم حل و فصل شدهاند.
پزشکان غور، براي يک روز دروازهي شفاخانه ولايتي را بسته و خدماترساني صحي را نيز در اين ولايت متوقف کرده بودند که بالاخره عصر روز دوشنبه به تحصن شان پايان دادند.
اين پزشکان در حالي با پادرمياني غلام ناصر خاضع والي اين ولايت، دست از تحصن کشيدند که همچنان بر دادگاهي شدن معاون امنيت ملي غور تأکيد دارند. آنان گفتهاند آقاي باز بايد به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي شود و نسبت به اين بيقانوني و رفتار زورگويانهاش پاسخ بگويد تا در آينده هيچ مقام حکومتي ديگر دست به چنين کاري نزنند.