صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران رضایت‌بخش نیست

معاون رئیس جمهور:  بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران رضایت‌بخش نیست

سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور از روند بررسي پروندههاي خشونت عليه خبرنگاران انتقاد کرده و گفته اين روند به کندي پيش رفته است.
آقاي دانش ديروز يکشنبه، 24 ثور، در جلسه کميته مشترک حکومت و رسانهها گفت که روند بررسي پروندههاي خشونت عليه خبرنگاران از سوي نهادهاي عدلي و قضايي رضايت بخش نيست.
او تاکيد کرد که بررسي پروندههاي خشونت عليه خبرنگاران از مسئوليتهاي اصلي حکومت و اولويتهاي جامعه رسانهاي کشور است و افزود که نهادهاي عدلي و قضايي بايد نتايج بررسيهاي خود را به صورت مدون در اختيار کميته مشترک و خبرنگاران قرار دهد.
فريد حميدي دادستان کل کشور در رابطه به بررسي پروندههاي خشونت عليه خبرنگاران گفت که به زودي شمار دقيق پروندههاي خشونت عليه خبرنگاران و مراحل بررسي آنها را به کميته مشترک و نهادهاي رسانهاي کشور ارائه خواهد کرد. دادستان کل افزود که براي تسريع روند بررسي پروندههاي خشونت عليه خبرنگاران، اطلاعات در اين مورد ابتدا به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شود و در صورتيکه ماهيت جرمي داشت، بررسي آن به داستاني کل واگذار شود.
وزارت داخله و ارگانهاي محلي نيز از کارکردهاي مرکز هماهنگي رسانهها و کميته مشترک مصونيت خبرنگاران در ولايتها خبر دادند.  تاج محمد جاهد وزير داخله گفت بجز ولايتهاي هلمند و سرپل، در ساير ولايتها کميته هماهنگي با رسانهها ايجاد شده است. تيمور شاران معاون ارگانهاي محل نيز گفت که کميته مشترک مصونيت خبرنگاران در ولايت زابل به دليل عدم همکاري والي و در ولايت نورستان به دليل نبود خبرنگار، ايجاد نشده است.
همچنين کميته مشترک حکومت و رسانهها فيصله کرده است که پروندههاي خشونت عليه خبرنگاران بر اساس موضوع و ماهيت خشونت و بطور جداگانه در سيستم مديريت قضايايي افغانستان ثبت گردد.
خشونت عليه خبرنگاران يکي از موضوعات جدي و چالش برانگيز براي فعاليت رسانهاي در افغانستان است. نهادهاي رسانهاي بارها نگرانيهاي خود را در اين رابطه ابراز کرده اند و از حکومت خواستهاند که امنيت خبرنگاران را تامين کنند.