صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در پی تهدید طالبان ۳۰ مکتب بسته شد

در پی تهدید طالبان ۳۰ مکتب بسته شد

مسئولان آموزشی ولایت غزنی تأیید کردهاند که بیش از ۳۰ مکتب دینی دخترانه در پی تهدید گروه طالبان بسته شد.  محمدعابد عابد، رئیس اداره معارف غزنی گفته که این مکاتب خصوصی غیررسمی و ثبت نشده در داخل و حومه شهر غزنی موقعیت داشتهاند.
امینالله امرخیل، فرمانده پولیس غزنی با تأکید بر این که هیچ مکتب دولتی و خصوصی ثبت شده مسدود نشده، گفت که ممکن است برخی مکاتب ثبت نشده در روستاهای دوردست مسدود شده باشند. ذبیحالله مجاهد، که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند، گفته که این گروه باعث مسدود شدن هیچ مکتب دینی نشده است و مسئولیت بستن هیچ مکتبای را به عهده نمیگیرد.
اما خبرنگاران محلی میگویند فرماندهان محلی گروه طالبان از چند روز پیش تهدیدهایی به مکاتب دخترانه در داخل و حومه شهر غزنی فرستاده و خواسته بودند که دیگر به فعالیت خود ادامه ندهند.
محمدآصف حسینی، خبرنگار در غزنی به بیبیسی گفت که در پی مطرح شدن تهدید گروه طالبان، حدود ۳۰ مکتب از روز شنبه (۲۳ ثور) به روی دختران مسدود شدند. خبر مسدود شدن مکاتب دخترانه در داخل و حومه شهر غزنی در حالی منتشر میشود که پیش از این بارها از نفوذ گروه طالبان در داخل شهر غزنی به شیوههای مختلف گزارش شده است.
فرمانده پولیس غزنی تایید کرد که پیش از این طالبان تهدید کرده بودند که ساکنان شهر غزنی از ماهواره استفاده نکنند و در سالنهای عروسی ساز و موسیقی زنده پخش نشود. آقای امرخیل همچنین گفت که طالبان در گذشته از طریق برخی افراد کوشیده بودند که از ساکنان شهر غزنی وجوه شرعی مانند عشر را جمع کنند، اما نهادهای امنیتی این افراد را دستگیر کردند.
ولی برخی منابع دیگر میگویند که دستورهای طالبان مورد منع پخش موسیقی زنده در سالنهای عروسی و منع استفاده از ماهواره تا حدودی رعایت میشود. محمدآصف حسینی گفت از یک سال پیش در پی تهدید طالبان در مورد منع پخش موسیقی در مراسم عروسی، در بعضی محلات بهویژه محلات حاشیهای شهر غزنی در جشنهای عروسی به عوض پخش موسیقی از روحانیون دعوت میشود که برای مهمانان موعظه کنند.
او افزود کسانی هستند که از مراکز تجاری و مراکز خرید شهر غزنی عشر جمع میکنند و به گروه طالبان میفرستند و علاوه برآن، گروه طالبان افرادی را که علیه آنها شکایتی مطرح شود، احضار و در دادگاههای خود محاکمه میکنند.
آقای حسینی گفت که یکی از پایگاههای گروه طالبان در منطقه «اسفندده» در حدود ۳۰ کیلومتری غرب شهر غزنی موقعیت دارد که بسیاری از دستورهای طالبان از آن جا صادر میشود.
گروه طالبان در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ خدمات مخابراتی هم در برخی مناطق ولایت غزنی مختل کرده بود که سخنگوی وزارت مخابرات هم آن را در همان زمان تأیید کرده بود.
این خبرنگار محلی معتقد است که این وضعیت بیانگر آن است که حاکمیت دولتی در غزنی و حتی مرکز آن با چالشهایی مواجه است، اما فرمانده پولیس میگوید در حال حاضر حدود ۷۰ درصد چالشها در این مورد رفع شده است. (بی بی سی)