صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم : طالبان مسلح در فراه از زمين‌داران ماليه مى‌گيرند

مردم :  طالبان مسلح در فراه از زمين‌داران ماليه مى‌گيرند

باشنده هاى فراه مى گويند که طالبان مسلح، براى سال دوم جمع آورى «ماليات سالانة زمين هاى زراعتى» را در مرکز اين ولايت نيز آغاز نموده و مردم را مجبور به پرداخت اين پول مى کنند اما طالبان اين سخنان را رد مى کنند. محراب الدين مالک هفتاد جريب زمين در قريه گنهکان که در مربوطات مرکز اين ولايت موقعيت دارد، به آژانس خبرى پژواک گفت که سال گذشته، از بابت زمين خود 7000 افغانى به عنوان مالية زمين به طالبان پرداخت کرده است.
موصوف که با پژواک صحبت مى کرد افزود: «چند روز قبل بازهم طالبان در تماس تيليفوني با بزرگان قريه خواهان پرداخت مالية زمينداران اين قريه شدند و از سه روز بدينسو، روند پرداخت ماليه در قريه گنهکان جريان دارد.» او گفت که طالبان، سالانه از هر ده جريب زمين، يک هزار افغانى به عنوان ماليه جمع آورى مى کنند و مردم از ترس طالبان ناگزيراند اين پول را به آنان بپردازند.
به گفته او با آن که قريه هاى اطراف شهر فراه تحت کنترول دولت قرار دارد؛ اما طالبان در اطراف شهر گشت و گذار مى کنند و مى توانند در صورت عدم پرداخت پول، باشنده هاى اين محلات را تهديد کنند. موصوف گفت که روند جمع آورى اين پول در ولسوالى هاى فراه نيز جريان دارد و سال گذشته نيز طالبان اين پول را جمع آورى کرده بودند.   همچنان يک تن از باشنده هاى قرية نوبهار مرکز اين ولايت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که باشنده هاى اين قريه، سال گذشته 250 هزار افغانى به عنوان مالية زمين به طالبان داده و از چند روز به اين طرف، جمع آورى مالية سال روان نيز در اين قريه از سوى طالبان ادامه دارد.
او افزود که طالبان، فهرست زمينداران را به اين قريه فرستاده و باشنده هاى قريه در ولسوالى پشترود، به اساس اين فهرست، به طالبان پول مى پردازند. ولسوالى پشترود فراه که بيشتر بخش هاى آن تحت تصرف طالبان است، در سرحد با قريه هاى يادشده موقعيت دارد. اين باشندة نوبهار گفت که زمينداران از ترس طالبان مطابق به مقدار زمين هاى شان پول پرداخت مى کنند و نمى توانند پول کمتر بپردازند.
جاويد باشنده قريه اسحاقزي مرکز فراه نيز گفت که طالبان سال گذشته، زمينداران اين قريه را مجبور ساختند تا در بدل هر 60 جريب زمين 6000 افغانى به آنان پرداخت کنند و امسال نيز جمع آورى اين پول را آغاز کرده اند. او عدم پرداخت اين پول به طالبان را «بازى با سر و جان» دانسته گفت مردم مجبور مى شوند که اين پول را بپردازند. جاويد افزود که طالبان، در برخى قريه هاى ديگر مربوط به مرکز اين ولايت نيز جمع آورى اين پول را آغاز کرده اند.
بريالي نصرت فعال مدني در فــــراه و باشنده قريه ريگى مرکز اين ولايت گفت که طالبان چند روز پيش به باشنده هاى قريه ريگى هشدار داده و گفته بودند که اگر ماليات را به اسرع وقت پرداخت نکنند، علاوه بر تهديدات و مشکل آفريني ها، آب نهر را نيز بر قريه قطع مى کنند. (پژواک)